Contact us:

יצירת קשר:

תחולת האמנה

בש"א טורנה נ' משולם

[ישראל][14/04/1992] – בית המשפט העליון
כב' הש' ש. נתניהו

ביהמ"ש העליון בוחן את מטרות אמנת האג במסגרת בקשת עכוב ביצוע וקובע בין היתר כי תפקידו של ביהמ"ש בהליך לפי האמנה הוא רק ל'כבות שריפות' ולא לדון בשאלת משמורת הקטין או בטובת הילד במובנה המלא. כן נקבע כי הזכות לקבוע, להסכים או להתנגד למקום מגורים הינה זכות משמורת וכי את הוראות ס' 13 יש להגביל למקרים חריגים במיוחד.

ד.מ נ' פ.ט

[ישראל][26/03/1992] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת

בית המשפט המחוזי מקבל בקשת החזרה בקובעו בין היתר כי מאז כניסת האמנה לתוקף אין עוד לטעון לעקרון טובת הילד. ביהמ"ש דוחה טענת הגנה בדבר הנזק לקטין מבלי להזמין חוו"ד וחקירות בעומדו על הצורך המיוחד בהליך לפי האמנה בזירוז ההליכים.