Contact us:

יצירת קשר:

ד.ב נ' מ.ב.

[ישראל] [31/03/1992]

בית המשפט המחוזי בתל אביב – מ.א 1144/92

שופטים:
  1. כב' הש' ח. פורת
העותרים:
  1. ד.ב
ע"י ב"כ:
  1. עו"ד פרידמן
המשיבים:
  1. מ.ב
ע"י ב"כ:
  1. עו"ד זוהרי

רקע עובדתי:

האם, גיורת, תובעת מהאב להחזיר את שלושת ילדיהם למקום מגוריהם הרגיל בארקנסו.

הסוגיה הרלוונטית:

האם כטענת האב, קיים סיכון חמור לנזק לפי ס' 13(ב) לאמנה, עקב החשש כי הילדים לא יזכו לגדול כיהודים?

החלטה:

בסיס טענת האב בחששו כי האם תחזור לאמונה הנוצרית אינו מספיק לצורך הגנת ס' 13(ב) ממנו עולה כי יש צורך בעובדות ולא בטיעונים, קרי ראיות ממשיות על נזק חמור צפוי. לא יתכן לעשות שיקולים ערכיים של העדפות דתיות כאלו או אחרות במסגרת הליכים לפי האמנה. יתרה מכך, לא הובאו כל ראיות כאילו דרך החינוך שתתן האם לילדים תגרום להם נזק כלשהו.