Contact us:

יצירת קשר:

אכיפת פסק דין זר

אכיפת פסק דין זר

המשרד מתמחה באכיפת פסקי חוץ בישראל על ידי מדינות זרות. למשרד קשרים עם משרדי עורכי דין מובילים רבים בחו"ל המאפשרים לנו לשתף פעולה עמם בכל הקשור בסוגיות בינלאומיות.

פסק דין של מדינה זרה יכול לקבל תוקף של פסק דין בישראל אם הוא עומד בדרישות החוק. חוק אכיפת פסק דין זר קובע מספר יסודות לאכיפת פסק זר בבית המשפט בארץ. בין היתר;

 

  1. הפסק הזר ניתן על ידי בית המשפט שהיה מוסמך לכך.

 

  1. פסק הדין הינו בר אכיפה במקום בו הוא ניתן.

 

  1. הנתבע קבל הזדמנות נאותה להתגונן בטרם ניתן פסק הדין.

 

  1. בתי המשפט במדינה בה ניתן פסק הדין מכירים בפסקי דין ישראלים.

על מנת להוכיח את יסודות התביעה, על המבקש לצרף חוו"ד על הדין הזר. לאחר שבית המשפט בישראל נותן תוקף לפסק הזר, הוא הופך להיות פסק דין ישראלי לכל דבר ועניין וניתן לאכוף אותו בלשכת ההוצאה לפועל. יש להגיש את הבקשה לאכיפת פסק דין זר תוך חמש שנים מיום כניסתו לתוקף.