Contact us:

יצירת קשר:

כללי

פוקסמן נ. פוקסמן

[ישראל][28/10/1992] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת

פסק דינו של בית המשפט המחוזי קובע בהרחבה את העקרונות והתוואים ליישום אמנת האג בשורה של מישורים: מטרות האמנה ופרשנותה,תחולת האמנה, זכויות משמורת, הגנות רצון הקטין והנזק הצפוי לו ותנאי ההחזרה.

בש"א טורנה נ' משולם

[ישראל][14/04/1992] – בית המשפט העליון
כב' הש' ש. נתניהו

ביהמ"ש העליון בוחן את מטרות אמנת האג במסגרת בקשת עכוב ביצוע וקובע בין היתר כי תפקידו של ביהמ"ש בהליך לפי האמנה הוא רק ל'כבות שריפות' ולא לדון בשאלת משמורת הקטין או בטובת הילד במובנה המלא. כן נקבע כי הזכות לקבוע, להסכים או להתנגד למקום מגורים הינה זכות משמורת וכי את הוראות ס' 13 יש להגביל למקרים חריגים במיוחד.