Contact us:

יצירת קשר:

סעיף 12

פלונית נ' פלוני

[ישראל] 14/08/2014 בית המשפט המחוזי בבאר שבע
שופטים: כבוד השופטת שרה דברת- אב"ד ס.נשיא; כבוד השופטת חני סלוטקי; כבוד השופט יורם צלקובניק.

ביהמ"ש המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה, בו נקבע כי בתם של הצדדים תוחזר לארה"ב. כוונתם העקרונית של הצדדים לעבור להתגורר בשלב כלשהו בישראל לא התגבשה לכדי תוכנית ממשית, ועל כן לא היה בה כדי לשנות ממקום מגוריה הקבוע של הקטינה. המערערת לא עמדה בנטל להוכיח כי חריג החשש החמור מתקיים במקרה זה. האב הסתמך על פסקי דין של בית המשפט העליון כדי להוכיח את החוק בניו יורק. האם לא הכחישה טענת האב בהליך בבית המשפט לענייני משפחה.

י.ס. נ' א. ב.י.

[ישראל][09/09/1997] – בית המשפט לעניני משפחה בירושלים
כב' הש' ח. בן עמי – ס.נ

ביהמ"ש דוחה בקשת ההחזרה במוצאו כי לא הוכחה טענת התובע כי נפגעו זכויות משמורת שלו. עוד נקבע כי על כל פנים האב השלים עם מעשה ההרחקה וכי מתקיים בנוסף חריג ההסתגלות לפי ס' 12 לאמנה. כן נדחית טענת האב כי במעשה ההרחקה מצוי חוסר ת"ל מצד הנתבעת ועל כן יש להורות על החזרה.

א.ק. ב. נ' כ.ח.

[ישראל][26/11/1996] – בית המשפט המחוזי בחיפה
כב' הש' יעקבי-שווילי

בית המשפט מעדיף את עמדת התובעת בשאלות המשמורת וההסכמה להן הוא מעניק פירוש רחב.

סטגמן נ' בורק (ערעור)

[ישראל][14/08/1995] – בית המשפט העליון
כב' הש' א. גולדברג, כב' הש' צ. טל כב' הש' י. זמיר

ביהמ"ש העליון מקבל את ערעור האב על החלטת אי ההחזרה בקובעו כי לא די בהתסתגלות גרידא של הילד לסביבתו החדשה כדי שתוכח השתלבות אלא נדרשת אי שקילות בין שתי החלופות וכל ספק בהקשר זה פועל להחזרת הילד ולא להשארתו.

ארדוש נ' ביארי

[ישראל][22/06/1995] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת

ביהמ"ש דן בשאלה מהו יום פתיחת ההליכים לצורך תקופת השנה לפי ס' 12 לאמנה ובסופו של דבר דוחה את טענת ההסתגלות שהעלה האב החוטף. כן קובע ביהמ"ש כי לא הוכחו הסכמה או השלמה כנדרש עפ"י האמנה.

ל.ס נ' ד.ב

[ישראל][15/01/1995] – בית המשפט המחוזי בירושלים
כב' הש' א. פרוקצ'יה

ביהמ"ש המחוזי מחליט על דחיית תביעת החזרה מאחר והתקיים החריג שבס' 12, חלף פרק זמן ארוך ממועד ההרחקה, ואילו בינתיים הסתגל הילד לסביבתו החדשה עד כי קבלת הבקשה יוצרת חשש מתפנית משמעותית בחיי הילד ואי וודאות, זאת בעיקר נוכח העובדה כי מעולם בעבר לא היה הילד במשמורת פיזית מלאה של האב.