Contact us:

יצירת קשר:

ארדוש נ' ביארי

מ.א. 1971/95 ארדוש נ' ביארי
[ישראל] [22/06/1995]
בית המשפט המחוזי בתל אביב
שופטים: כב' הש' ח. פורת
העותרים: מריה ארדוש ע"י ב"כ עו"ד טננבאום
המשיבים: 1. ליוש ביהרי 2. חנה קאופמן 3. אמנון קאופמן 4. קבוץ שמר השרון ע"י ב"כ עו"ד מנטש


רקע עובדתי:

תובענת אם (שהוגשה ב- 4/95) להחזרת קטין להונגריה כנגד האב ומשפחה אומנת המחזיקה אותו בקיבוץ בארץ. באוקטובר 93' אושפזה האם שהינה עפ"י משרד המשפטים ההונגרי המשמורנית, וגובשה הסכמה בכתב כי האב יקח את הילד עמו לישראל. לטענת האם ההסכמה היתה לתקופה קצרה עד אשר תחלים.

הסוגיות המשפטיות הרלוונטיות:

לטענת האב חלפה למעלה משנה עד נקיטת ההליך ואילו הילד כבר השתלב בסביבתו. כן טוען הוא כי האם הסכימה והשלימה עם העברת הילד.

החלטה:

  1. טענת ההסתגלות לפי ס' 12 – השאלה ממתי מסתיימת התקופה לפי ס' 12 לאמנה, יום נקיטת ההליך אצל הרשות המרכזית או יום נקיטת ההליך אצל הרשות השיפוטית נשארת בצ"ע מאחר וביהמ"ש סבור כי בכל מקרה הילד לא הסתגל לארץ במשמעות האמנה ואפילו אם כן שקול הדעת הנכון הינו להחזירו להונגריה. כל זאת בכפוף לעקרון המנחה כי את טענת ההסתגלות יש לפרש בצמצום.
  2. טענת ההסכמה/השלמה לפי ס' 13(א) – ביהמ"ש קובע כי אין המדובר בהסכמה חד משמעית, ברורה ושאין בה ספקות מבחינת שני הצדדים כנדרש, זאת מאחר והמסמך יכול להתפרש גם כמקנה הסכמה לנסיעה זמנית לישראל ולא נסיעת קבע בהכרח. לעניין ההשלמה מוצא ביהמ"ש כי האם גילתה כוונה ברורה וחד משמעית לכל אורך התקופה שאינה יכולה להתפרש כהשלמה.