Contact us:

יצירת קשר:

סעיף 16- עכוב הליכי משמורת לאחר פתיחת הליך לפי האמנה

ק.ל.נ' ד.ל. (1)

[ישראל][03/03/1994] – בית המשפט המחוזי בבאר שבע
כב' הרשם נ. הנדל

ביהמ"ש קובע בהתאם לס' 16 לאמנה, כי כל עוד אין הכרעה בהליך אמנת האג, אין מקום לדון בתביעת המזונות והמשמורת שהוגשה במקביל.