Contact us:

יצירת קשר:

סעיף 13(ב) סיפא – הגנת רצון הקטין

א.ב. נ' י.ב.

[ישראל][09/12/2002] – בית המשפט לעניני משפחה חיפה
כב' הש' צ. קינן

ביהמ"ש דוחה תביעת החזרה על אף שמוצא כי אכן התקיימה הרחקה שלא כדין. זאת מאחר ולגישתו התקיימו החריגים שבסעיף 13(ב) לאמנה – חריג הנזק לקטין וחריג רצון הקטין.

ס.ל נ' ל.ל

[ישראל][29/09/1999] – בית משפט השלום לעניני משפחה טבריה
כב' הש' א. בוהדנה

ביהמ"ש מותח ביקורת על התנהלות אם נתבעת בשליחתה את הילדים כ"ראש חץ" נפרד לתבוע העברת משמורת, וקובע כי מדובר בחטיפה על פי האמנה.

שבח נ' שבח (עליון)

[ישראל][01/06/1999] – בית המשפט העליון
כב' המשנה לנשיא ש. לוין, כב' הש' ד. דורנר כב' הש' י. אנגלרד

ביהמ"ש העליון הופך שוב את החלטת ביהמ"ש המחוזי בקובעו כי את חריג רצון הקטין יש לפרש בצורה דווקנית כדרך פירוש שאר החריגים. על כן לא היה מקום להתערב בממצאי הערכאה הראשונה אשר התרשמה ישירות מן הקטין והגיעה למסקנה כי אין המדובר ברצון מספיק בשים לב לאמנה.

א.ש נ' ד.ש. (מחוזי)

א.ש נ' ד.ש. (מחוזי)
[ישראל][30/04/1999] – בית המשפט המחוזי בחיפה
כב' הש' י. יעקבי-שווילי, ס.נ, כב' הש' מ. נאמן כב' הש' ע. גרשון

ביהמ"ש המחוזי מקבל ערעור על החלטת החזרה אשר עניינו רצון הקטין, בקובעו כי יש לפרש חריג זה בצורה רחבה יותר משאר החריגים כל אימת שאכן המדובר בקטין בגיל מתקדם, בעל רצון נחוש, בוגר, וסביר שאין בו בכדי ליצור סיכון.

צ.ר. נ' צ.ב.

[ישראל][24/07/1996] – בית המשפט המחוזי בירושלים
כב' הש' מ. שידלובסקי-אור

ביהמ"ש קובע כי נתקיימו שתי ההגנות המנויות בס' 13(ב) לאמנה ומורה שלא להחזיר קטין בן 15 לצרפת.

פ.א נ' פ.א

[ישראל][28/06/1995] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת

ביהמ"ש דוחה טענת הגנה בנוגע לרצון הקטין בקובעו כי לאור התסקיר שהוגש בהסכמת הצדדים, אינו מוצא כי הילד בשל רגשית במידה בה מן הראוי להביא את רצונותיו והשקפותיו בחשבון לפי האמנה.

ערעור איסק לעליון

[ישראל][24/11/1994] – בית המשפט העליון
כב' הש' א. מצא, כב' הש' י. זמיר כב' הש' ט. שטרסברג-כהן

בית המשפט העליון דוחה את ערעור האם על החלטת ההחזרה. אין בהוצאת צו עכוב יציאה בתביעה עצמאית כביכול של הילדים, בכדי למנוע את תחולת האמנה. לעניין סדרי הדין קובע ביהמ"ש כי ככלל מן הראוי לשמוע את הילד עצמו כאשר הוא מסרב לחזור למקום מגוריו הרגיל. כן מבטל ביהמ"ש את ההוצאות ההרתעתיות שהוטלו על האם בקובעו כי מן הראוי למתן את הקיטוב בין בני הזוג.

א.א נ' פ.א (2)

[ישראל][10/11/1994] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' חיים פורת

בית המשפט המחוזי מבקר קשות את נסיון האם לשלוח את ילדיה לחזית מערכת המשמורת כצד להליך, תוך דיון בסוגיות תחולת האמנה במקרים מסוג זה וכן בהגנות הנזק והרצון עפי ס' 13(ב) רישא וסיפא.

י. ע. נ' צ. ע.

[ישראל][19/10/1993] – בית המשפט המחוזי בירושלים
כב' הש' מ. שידלובסקי-אור

בית המשפט קובע כי אין כל מניעה להזדקק לאמנה כאשר האם והילדים שוהים בשטחים המוחזקים. כן נקבע כי את זכויות המשמורת וכן את שאלת ההסכמה יש לבדוק בנקודת הזמן שלפני ההרחקה. תביעת משמורת שהגיש התובע בניו יורק לאחר ההרחקה ונמחקה מטעמים טכניים, אינה קובעת דבר בעניין זכויות המשמורת לפי האמנה. כן נשללת הגנת רצון הקטינים.

פוקסמן נ. פוקסמן

[ישראל][28/10/1992] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת

פסק דינו של בית המשפט המחוזי קובע בהרחבה את העקרונות והתוואים ליישום אמנת האג בשורה של מישורים: מטרות האמנה ופרשנותה,תחולת האמנה, זכויות משמורת, הגנות רצון הקטין והנזק הצפוי לו ותנאי ההחזרה.