Contact us:

יצירת קשר:

סעיף 13(א) – הגנת ההסכמה

א.ת. נ' מ.י.ת.

בית המשפט דחה טענה כי האמנה אינה חלה שכן אין בידי האם צו או הסכם בעל תוקף משפטי באנגליה, הקובע כי לאם זכויות משמורת. בית המשפט הפנה לסעיף 3 לאמנה לפיו זכויות אלה יכול שינבעו מכח הדין, החלטה שיפוטית או מנהלית או הסכם בעל תוקף משפטי, על פי הדין של אותה מדינה שהיא מקום המגורים הרגיל של הקטינה.

אלמונית נ. אלמוני

בית המשפט דחה טענה כי מצבה הנפשי של האם מהווה הגנה בהתאם לסעיף 13 (ב) לאמנה וקבע כי הכוונה בחריג הסיכון החמור הינה כי מדובר בחשש מהחזרת הקטין למדינה ממנה נחטף ולא חשש הנובע מהחזרתו להורה ממנו נחטף או ניתוקו מההורה החוטף. כמו כן, קבע כי אנגליה הינה מקום מגוריו הרגיל של הקטין, בן שמונה חודשים, שנולד באנגליה וגר שם.

פלוני נ' פלונית

[ישראל][24/04/2001] – בית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
כב' הש' ש. שוחט

ביהמ"ש מורה על החזרה בתנאים בהתייחסו למספר מישורים: האם על ביהמ"ש לדון מקדמית בשאלת ההרחקה שלא כדין? מה הדין כאשר מצויים הסכמים המעניקים משמורת וזכות עזיבה לנתבעת עם ילדיה, בד בבד עם צווי מניעה כנגד הוצאת הילדים וזכויות מכח הדין האמריקני? מה כוחן של קביעות בנדון לפי ס' 15 לאמנה? האם ההסכמים דלעיל מבססים טענת הסכמה לפי ס' 13(א)? האם מתקיים חריג הנזק לקטין?

פלוני נ' פלונית

[ישראל][04/08/1999] – בית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
כב' הש' ש. שוחט

ביהמ"ש מקבל את טענת הגנה בדבר הסכמה/השלמה הנלמדות מתוך מכלול התנהגותו של התובע. זה לא פעל משיקולי הגשמה דחופה ומיידית של זכויות המשמורת אלא אך ורק להבטחת זכויותיו כהורה לטווח ארוך.

י.ב נ' א.ב

[ישראל][25/12/1997] – בית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
כב' הש' י. שטופמן

ביהמ"ש מורה על החזרת קטינה וקובע כי לא נתגבשה ההסכמה הדרושה לצורך האמנה. כן קובע ביהמ"ש כי לשאלת מעמדו החוקי של מי מההורים בארה"ב אין שייכות להליך על פי האמנה.

פלוני נ' פלונית

[ישראל][03/12/1997] – בית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
כב' הש' יהושע גייפמן

ביהמ"ש למשפחה דוחה טענות הגנה מצד האם כי אלימות האב כלפי האם משליכה לעניין נזק לילדים (13(ב)) וכי הוסכם בין בינ הזוג על עלייה לארץ (13(א)). כן מחליט ביהמ"ש שלא לקבוע תנאי החזרה.

א.ק. ב. נ' כ.ח.

[ישראל][26/11/1996] – בית המשפט המחוזי בחיפה
כב' הש' יעקבי-שווילי

בית המשפט מעדיף את עמדת התובעת בשאלות המשמורת וההסכמה להן הוא מעניק פירוש רחב.

א.ס נ' א.ס

[ישראל][28/02/1996] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת

ביהמ"ש המחוזי קובע כי נתמלאו תנאי העילה וכי מקום מגורים רגיל מתייחס למצב פיזי אשר אין בכח נסיעה קצרה (להבדיל מארוכה) לשנותו. עם זאת מתקבלת טענת הגנת ההשלמה לאור נסיבות המקרה ובמסגרת שיקול דעתו מורה ביהמ"ש שלא להחזיר את הקטינה. מאחר ועקרונית המדובר בהרחקה שלא כדין, לא ניתן צו להוצאות.

ארדוש נ' ביארי

[ישראל][22/06/1995] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת

ביהמ"ש דן בשאלה מהו יום פתיחת ההליכים לצורך תקופת השנה לפי ס' 12 לאמנה ובסופו של דבר דוחה את טענת ההסתגלות שהעלה האב החוטף. כן קובע ביהמ"ש כי לא הוכחו הסכמה או השלמה כנדרש עפ"י האמנה.

א.ק. נ' י. ק.

[ישראל][27/12/1994] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת

ביהמ"ש מאשר הסכם כולל אליו הגיעו ההורים במסגרת הליך לפי האמנה, שכן להסכם יהיו השלכות טובות יותר על מערכות היחסים במשפחה, בניגוד לפס"ד כפוי שהיה מפריד בין הילדים (לאחר שנמצא כי נתקיימו הגנות אך שיקול הדעת מורה כי יש להחזיר את הבת לקנדה בעוד את הבן יש להשאיר בארץ).