Contact us:

יצירת קשר:

תביעות רכוש

הדין הישראלי מבחין בין שני משטרים ממוניים החלים על בני זוג: האחד, בני זוג שנישאו לפני שנת 1974 ובני זוג "ידועים בציבור" (בני זוג שמנהלים משק בית משותף תחת קורת גג אחת) עליהם חלה הלכת שיתוף הנכסים. השני, בני זוג שנישאו לאחר 1 בינואר, 1974, עליהם חלות הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג – 1973 (להלן: "חוק יחסי ממון").

בני זוג שנישאו לאחר 1 בינואר, 1974

חוק יחסי ממון קובע כי אם בני הזוג ערכו ביניהם הסכם ממון אזי הדין שיחול עליהם בעניין אופן חלוקת רכושם, הינו זה שהוסכם על ידם. ככל שבני הזוג לא ערכו הסכם ממון אזי יחול עליהם משטר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון וכדלקמן:

עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג, זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כללי נכסי בני הזוג. חוק יחסי ממון מחריג נכסים מסוימים שלא יאוזנו למשל נכסים שהיו לבן הזוג עובר לנישואין או שקיבל במתנה או בירושה בתקופת הנישואין.

הזכות לאיזון משאבים תהיה לכל אחד מבני הזוג אף בטרם פקיעת הנישואין אם הוגשה בקשה לביצועו של הסדר איזון משאבים והתקיים אחד מהתנאים הבאים:

  1. חלפה שנה מיום שנפתח הליך להתרת נישואין או תביעה לחלוקת רכוש בין בני זוג.

  2. קיים קרע בין בני הזוג או שבני הזוג חיים בנפרד אף אם תחת קורת גג אחת במשך תקופה מצטברת של תשעה חודשים לפחות מתוך תקופה רצופה של שנה.

    בני זוג שנישאו לפני שנת 1974 או "ידועים בציבור"

    חזקת שיתוף הנכסים מייחסת בעלות משותפת לבני זוג על הרכוש שנצבר על ידם במהלך חיי הנישואין או החיים המשותפים. נכסים משפחתיים המשמשים את בני המשפחה בחיי היומיום, לדוגמא דירת המגורים, כלולים במובהק במסגרת חזקת שיתוף הנכסים. יחד עם זאת, חזקת השיתוף יכולה להתפרש גם על נכסים עסקיים.

    מגמת הפסיקה כיום הינה להחיל את הלכת השיתוף גם על נכסים שנרכשו על ידי מי מבני הזוג טרם הנישואין או הגיעו לידיו במהלך החיים המשותפים ממתנה או ירושה, כל עוד הוכחה כוונת שיתוף בנכסים אלה. מגמה זו מתחזקת ביתר שאת כשמדובר בנכס משפחתי מובהק כדירת מגורים.

    רישום הנכס על שם אחד מבני הזוג בלבד אינו מספק לסתור את חזקת שיתוף הנכסים.