Contact us:

יצירת קשר:

הרחקה/אי החזרה שלא כדין

ב.מ נ' א.מ

[ישראל][18/08/2000] – בית המשפט לעניני משפחה בירושלים
כב' הש' נ. מימון

בית המשפט מחווה דעתו לפי ס' 15 לאמנה וקובע כי לא התבצעה הרחקה שלא כדין של קטין מישראל לארה"ב. זאת לאור תניה בהסכם הגירושין בין ההורים בה נקבע כי בכל מצב בו יפגר האב בתשלום המזונות למעלה מ-90 יום, תהיה האם פטורה מהתחייבויותיה לפי ההסכם ובפרט תהיה רשאית לעזוב עם בנה לארה"ב.

ד. ק. ש. נ' י.ק

[ישראל][11/09/1995] – בית המשפט המחוזי בירושלים
כב' הנשיא ו. זילר

ביהמ"ש קובע כי מקרה בו אי החזרה נעשתה בת"ל ומכח מנגנון שנקבע בהסכם הרשמי בין הצדדים, לא ניתן לראות בה שלא כדין עפ"י האמנה.

מ.ק נ' י.ק.

[ישראל][23/03/1995] – בית המשפט המחוזי בבאר שבע
כב' הש' י. טימור

ביהמ"ש דוחה בקשת החזרה ובקשת החזרה נגדית שהגישה הנתבעת. זאת בקובעו, בין היתר, כי אין להקפיד בענייני סדרי דין וראיות ע"מ לזרז ולפשט את ההליכים, וכן כי אין פרק זמן קצר של כחודש משנה מקום מגורים קבוע.