Contact us:

יצירת קשר:

ב.מ נ' א.מ

תמ"ש  23544/97 ב.מ נ' א.מ.
[ישראל] [18/08/2000]
בית המשפט לעניני משפחה בירושלים
שופטים:כב' הש' נ. מימון
העותרים: ב.מ ע"י ב"כ פרופ' ד. פרימר
המשיבים:א.מ ע"י ב"כ עו"ד אדווין פרידמן


רקע עובדתי:

הורים בעלי אזרחות ישראלית ואמריקאית. קטין בן 6. בעקבות סכסוך, נחתם הסכם גירושין שקיבל תוקף פס"ד בבהמ"ש למשפחה בישראל, לפיו נקבעו החזקה ואפוטרופסות משותפת ומגורים אצל האם וכן תניה בה הוסכם שאם יפגר האב בתשלומי המזונות במשך תקופה של 90 ימים, תהיה בכך הפרה יסודית של ההסכם ומשכך הצד השני,האם, יהא פטור מחיוביו. כן תהיה האם רשאית במקרה כזה לקחת את הקטין עמה לארה"ב. ב-18.2.99, עזבה האם עם בנה לארה"ב. האב הגיש תביעת החזרה בביהמ"ש המוסמך בניו ג'רזי, ארה"ב, וזה החליט לקבל את קביעת ביהמ"ש הישראלי לפי סעיף 15 לאמנה שתקבע עמדה בשאלה האם בוצעה הרחקה שלא כדין.

החלטה:

בית המשפט קובע כי אכן לא עמד האב בחיוביו ואיחר למעלה בלמעלה מ- 90 יום בתשלום דמי המזונות. במצב דברים כזה יציאת האשה עם הקטין נעשתה כדין. על כן אין הפרה של סעיף 3 לחוק אמנת האג.