Contact us:

יצירת קשר:

אלמוני נ' פלמוני

[ישראל] [30/09/2000]

בית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל-אביב והמרכז – תמש 38430/00

שופטים:
  1. כב' הש' חנה ריש-רוטשילד
העותרים:
  1. אלמוני
ע"י ב"כ:
  1. י. שקד וא.לוי-ברון
המשיבים:
  1. פלמוני
ע"י ב"כ:
  1. י. הררי

רקע:

מדובר בזוג ישראלים אשר שהו בארה"ב , שם נולדה בתם. האם הגיעה לארץ לחודש חופשת מולדת עם ילדתה וסירבה לחזור אלא בתנאים מסוימים. לטענתה אין לה כל מקור קיומי וכלכלי בארה"ב פרט לתמיכת האב אשר לו ויזת העבודה. האם מכירה בחובתה להחזיר את הילדה. האב תובע החזרה.

החלטה:

אין ספק כי חטיפת ילדים ושמוש בילדים כאמצעי להשגת יתרונות והישגים משפטיים מעוררת תרעומת קשה. עם זאת, לא ניתן להתעלם מהמצב העובדתי והמשפטי בו נמצאת התובעת, כשכל קיומה ושהותה בארה"ב ניזונים מהתובע בלבד והיא עצמה איו לה כל מקור הכנסה חליפי ואף נאסר עליה לעבוד בארה"ב על פי אשרת השהייה שבידיה.

אמנם, נסיבות מעין אלה לא הוכרו בפסיקה כהגנה נגד חובת ההחזרה הקבועה בסעיף 12 לאמנה, אך בתי המשפט הכירו בצורך להבטיח את קיומו ובטחונו של הקטין, ובמידת הצורך של אימו, בתקופה הראשונית שלאחר שובו למדינה ממנה נחטף ועד לקבלת החלטה על ידי בתי המשפט במדינה אליה יוחזר הקטין, וההחזרה מותנית בהבטחת קיום הצרכים האלו.

על כן מציב ביהמ"ש תנאים להחזרה לפיהם חויב האב התובע בהוצאות מחיית האם והבת בסך 700$ לחודש למשך ארבעה חודשים, הוצאות מדור בסך 375$ לחודש, הוצאות ביטוח רפואי וכן הפקדה של 4300$ להבטחת הנ"ל.