Contact us:

יצירת קשר:

סדרי דין ופרוצדורה

פלוני נ. פלוני

בית המשפט העליון בירושלים
בע"מ 5372/10
כב' השופט א' רובינשטיין
החלטה מיום 26.07.10 בעניין בקשת רשות ערעור על החלטת כב' בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' השופטת שטופמן) מיום 14.07.10.
נקבע כי יש להביא את ימי הפגרה במניין הימים בקביעת מועד לדיון.

ב.ב נ' נ.ב.

[ישראל][21/01/2002] – בית המשפט לעניני משפחה בירושלים
כב' הש' ב.צ גרינברגר

ביהמ"ש למשפחה דוחה את עמדתה של אם הטוענת להגנת הנזק לקטין מאחר ולפי הטענה, האב התעלל מינית בבתו. לעניין בקשות לאבחון פסיכולוגי, קובע ביהמ"ש, אלה ינתנו רק בנסיבות מיוחדות בהן הונחה תשתית ראייתית מספקת לטענות ההגנה. כן נקבע כי אבחון פסיכולוגי ניתן להיערך במדינה 'הנחטפת' כך שיווצר איזון ראוי בין מטרת האמנה כ'מכבה שריפות' ובין החשש הלא מבוסס כי לבת יגרם נזק כתוצאה מן ההחזרה.

ג.ס נ' ר.ס

[ישראל][30/10/2001] – בית המשפט לעניני משפחה במחוז תל אביב
כב' הש' ט. סיון

ביהמ"ש קובע כי קביעה עפ"י ס' 15 לאמנה נועדה מעצם טיבעה להינתן במעמד צד אחד, לאור אופייה כחוו"ד בלבד שנועדה להקל על השופט במדינה הזרה אשר אינו מצוי בדין המקומי.

פלוני נ' פלונית

[ישראל][24/04/2001] – בית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
כב' הש' ש. שוחט

ביהמ"ש מורה על החזרה בתנאים בהתייחסו למספר מישורים: האם על ביהמ"ש לדון מקדמית בשאלת ההרחקה שלא כדין? מה הדין כאשר מצויים הסכמים המעניקים משמורת וזכות עזיבה לנתבעת עם ילדיה, בד בבד עם צווי מניעה כנגד הוצאת הילדים וזכויות מכח הדין האמריקני? מה כוחן של קביעות בנדון לפי ס' 15 לאמנה? האם ההסכמים דלעיל מבססים טענת הסכמה לפי ס' 13(א)? האם מתקיים חריג הנזק לקטין?

י.ל נ' ל.ק (2)

[ישראל][25/03/1997] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת – ס.נ, כב' הש' א. משאלי כב' הש' א. חיות

ביהמ"ש המחוזי קובע כי טרם הזדקקה של הערכאה הראשונה לשקול דעתה כאשר נקבע לכאורה כי התקיימה הגנה, אין המדובר בפסק דין לצורך ערעור, אלא בהחלטה אחרת, על אף הכותרת 'פס"ד חלקי'. ככלל, נקבע כי רוח אמנת האג מלמדת כי מוטב להמתין לפס"ד סופי ולא להאריך את הדיונים בהליכים מיותרים כגון בקשות לערער על החלטות אחרות.

פלונית נ' אלמוני

[ישראל][24/03/1997] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת- ס.נ, כב' הש' א. משאלי כב' הש. ע. צ'רניאק

ביהמ"ש דוחה ערעור על החלטת החזרה. עפ"י ס' 5 לאמנה, זכויות משמורת כוללות בפרט את הזכות לקבוע את מקום מגורי הילד. טענת התעללות מינית כטענת הגנה לעניין נזק הינה חרב פיפיות מאחר ואם אינה מבוססת החזקה היא כי הורה המעלה טענה כזו בתואנת שווא, אינו כשיר להיות הורה. כן נקבע כי החלטה שלא לשמוע את הילד כאשר בפני ביהמ"ש ראיות אחרות בעצמה מספקת, וכאשר פקידת הסעד ממליצה שלא לשמעו, הינה כדין. לשאלות אבהות אין כל רלוונטיות לתחולת האמנה.

צ.ב נ' ר.ב

[ישראל][06/02/1997] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת – ס.נ, כב' הש' ד' בר-אופיר כב' הש' ס. רוטלוי

ביהמ"ש המחוזי כערכאת ערעור קובע כי אין מניעה לצרף משיבים נוספים פרט להורה החוטף. כן מתייחס ביהמ"ש למישור ההוצאות, בקבלו את ערעור האב על כך שחויב בהוצאות לזכות הסבתא שצורפה כמשיבה בביהמ"ש קמא ועל כך שכנגד האם נפסקו לו הוצאות נמוכות מדי.

מ.ק נ' י.ק.

[ישראל][23/03/1995] – בית המשפט המחוזי בבאר שבע
כב' הש' י. טימור

ביהמ"ש דוחה בקשת החזרה ובקשת החזרה נגדית שהגישה הנתבעת. זאת בקובעו, בין היתר, כי אין להקפיד בענייני סדרי דין וראיות ע"מ לזרז ולפשט את ההליכים, וכן כי אין פרק זמן קצר של כחודש משנה מקום מגורים קבוע.

ערעור איסק לעליון

[ישראל][24/11/1994] – בית המשפט העליון
כב' הש' א. מצא, כב' הש' י. זמיר כב' הש' ט. שטרסברג-כהן

בית המשפט העליון דוחה את ערעור האם על החלטת ההחזרה. אין בהוצאת צו עכוב יציאה בתביעה עצמאית כביכול של הילדים, בכדי למנוע את תחולת האמנה. לעניין סדרי הדין קובע ביהמ"ש כי ככלל מן הראוי לשמוע את הילד עצמו כאשר הוא מסרב לחזור למקום מגוריו הרגיל. כן מבטל ביהמ"ש את ההוצאות ההרתעתיות שהוטלו על האם בקובעו כי מן הראוי למתן את הקיטוב בין בני הזוג.