Contact us:

יצירת קשר:

ב.ב נ' נ.ב.

תמ"ש 780/02 ב.ב. נ' נ.ב.
[ישראל] [21/01/2002]
בית המשפט לעניני משפחה בירושלים
שופטים: כב' הש' ב.צ גרינברגר
העותרים: ב.ב. ע"י ב"כ: עו"ד דב פרימר, עו"ד אדווין פרידמן עו"ד נפתלי שילה
המשיבים: נ.ב. ע"י ב"כ עו"ד ת. אקרמן


רקע עובדתי:

הורים תושבי ארה"ב לקטינה בת 5. בפס"ד גירושין נקבעה משמורת בלעדית לאב והסדרי ראיה לאם. האם הגישה ערעור ולפני ההכרעה בו חטפה את הבת לארץ ביום 3.9.01. האב תובע החזרה.

טענות סוגיות:

אין מחלוקת כי נעשתה הרחקה שלא כדין. האם טוענת להגנת ס' 13(ב) בדבר הנזק לקטין, מאחר ולטענתה האב התעלל מינית בבתו. כן טוענת האם כי לא זכתה למשפט צדק בארה"ב ולא התאפשר לה שם להעלות את טענות ההתעללות כאמור. היא מבקשת כי ביהמ"ש יצווה על אבחון פסיכולוגי מקיף של הקטינה בארץ בטרם ינתן פס"ד בתובענת ההחזרה.

החלטה:

  1. הפסיקה הרלוונטית מפרשת את חריגי האמנה, וס' 13 במיוחד, בצמצום רב וזאת ע"מ שלא להחטיא את מטרתה של האמנה, שהיא להחזיר את הסטטוס קוו באופן שכל התדיינות סביב עתידו של קטין, כולל שאלות המשמורת, יתקיימו במקום מגוריו הרגיל ולא תינתן אפשרות להורה להנות מחטיפה בחיפושו אחר פורום לרוחו.
  2. מטרות האמנה מחייבות שביהמ"ש יתייחס לאבחונים פסיכולוגיים לצורך אימות טענות המועלות לפי ס' 13(ב), בחומרה ובצמצום כיוון שבקשות מן הסוג הזה יכולות בנקל לשמש בידי הנתבע כאמצעים לדחיית הקץ ולהכבדה מיותרת בקבלת החלטות שלפי האמנה אמורות להתקבל במהירות וללא דחיות. על כן לא יעתר ביהמ"ש לבקשות כאלה אלא אם יוכח ע"י הנתבע, לא רק בראיות לכאורה אלא בראיות משכנעות, שיש בסיס לחששות המצדיקים עיכוב בהחזרת הקטינה ומתן צו לאבחונים. מסקנה מחמירה זו תחול ביתר שאת כאשר במדינת המגורים של הקטין כבר ניתן פס"ד למשמורת כבמקרה דנן, שאז חזקה על אותה ערכאה שבדקה את כל ההיבטים הרלוונטים והטתה אוזן לכל הטענות שמעלה ההורה החוטף כהגנה נגד החזרת הקטין. על כן , הגם שבפסיקה הישראלית ניתן להבחין במקרים בהם ניתנו צווים לביצוע אבחונים בארץ, מדובר בד"כ במקרים בהם טרם ניתן פס"ד למשמורת במדינת המגורים או במקרים בהם  היו ראיות של ממש כי יש הצדקה לביצוע האבחון.
  3. במקרה זה, אין במסמכים שהגישה האם ולו בדל של ראיה ישירה ולו לכאורה. הסימנים עליהם מתבססת האם קלושים מדי. כמו כן, משקל טענות האם נשלל לאור העובדה שבארבעת חדשי שהייתה עם הילדה בארץ, לא טרחה היא לבצע אבחון כמבוקש.
  4. הנתבעת אינה יכולה להתבסס לצורך הגנת הנזק לקטין, על הטענה שאינה זוכה למשפט צדק במדינת מגורי הקטינה, מה גם שהמדובר בארה"ב, אשר יהיה זה יומרני ומקומם לטעון טענה מסוג זה נגד שיטת המשפט האמריקנית.
  5. גם אם יש סימן שאלה כלשהו העלול לעורר דאגה, הדרך הנכונה והיעילה תהיה לחייב את האב לבצע אבחון מקיף של הבת בארה"ב. כך תישמרנה מטרות האמנה ומצד שני יוסר כל ספק באשר לשלומה של הבת.