Contact us:

יצירת קשר:

עזבונות

קיימות שתי דרכים להוריש: האחת, ירושה על פי צוואה והשנייה, ירושה על פי דין.  

על פי החוק, אדם רשאי לצוות את כל רכושו לפי בחירתו. אין זכות חוקית של בן זוג או ילדים לרשת חלק מהעיזבון במידה וצוואתו של המנוח אינה כוללת אותם כיורשים.

אין חובה לערוך צוואה על ידי עורך דין. יחד עם זאת, אם נפלה טעות בצוואה, או התוצאות אינן אלו שהתכוון מהצוואה, יש קושי רב להוכיח כי המוריש לא התכוון לאמור בצוואתו.

בת זוג, כולל ידועה בציבור, וכן ילדים הקטנים של המנוח, רשאים לתבוע את העיזבון בגין מזונותיהם, גם אם הם אינם יורשים על פי הצוואה.

במידה ואדם נפטר ללא צוואה, רכושו יחולק על פי דין. מי שהיה נשוי בעת פטירתו והשאיר ילדים, מחצית רכושו יעבור לבן הזוג ומחצית השנייה תתחלק בין הילדים באופן שווה. מי שהשאיר ילדים ולא היה לו בן זוג בעת פטירתו, ילדיו יורשים הכול באופן שווה. יצוין כי אין הבחנה בין זכויותיו של ילד מאומץ כיורש לבין זכויות ילד ביולוגי.

במידה ומבקשים לקיים בישראל צוואתו של תושב חוץ יש להגיש חוו"ד על הדין במקום מגוריו של המוריש יחד עם הבקשה לקיום צוואה.

אין בישראל מס עיזבון.