Contact us:

יצירת קשר:

סעיף 15 – קביעת הרחקה שלא כדין

ג.ס נ' ר.ס

[ישראל][30/10/2001] – בית המשפט לעניני משפחה במחוז תל אביב
כב' הש' ט. סיון

ביהמ"ש קובע כי קביעה עפ"י ס' 15 לאמנה נועדה מעצם טיבעה להינתן במעמד צד אחד, לאור אופייה כחוו"ד בלבד שנועדה להקל על השופט במדינה הזרה אשר אינו מצוי בדין המקומי.

ע.ב נ' נ. ב.

[ישראל][08/08/2001] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת – ס.נ, כב' הש' י. גולדברג – ס.נ כב' הש' י. שטופמן

בית המשפט המחוזי דוחה ערעור על החלטת החזרה. בין היתר קובע ביהמ"ש כי לעניין קביעה לפי ס' 15 לאמנה אין צורך בהפנייה מרשות כלשהי או בדיון במעמד שני הצדדים. לעניין הגנת ההסכמה נקבע כי החלטת בימ"ש ומעמדו כמשמורן גוברים על הסכם מוקדם בין הצדדים. כמו כן, יש צורך בת"ל ע"מ להעלות את הטענה. כן קובע ביהמ"ש כי בדיונים עפ"י האמנה אין צורך בפיצול לשלבים וכי ראוי כי ביהמ"ש יפגוש בקטינים וישמע דעתם.

פלוני נ' פלונית

[ישראל][24/04/2001] – בית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
כב' הש' ש. שוחט

ביהמ"ש מורה על החזרה בתנאים בהתייחסו למספר מישורים: האם על ביהמ"ש לדון מקדמית בשאלת ההרחקה שלא כדין? מה הדין כאשר מצויים הסכמים המעניקים משמורת וזכות עזיבה לנתבעת עם ילדיה, בד בבד עם צווי מניעה כנגד הוצאת הילדים וזכויות מכח הדין האמריקני? מה כוחן של קביעות בנדון לפי ס' 15 לאמנה? האם ההסכמים דלעיל מבססים טענת הסכמה לפי ס' 13(א)? האם מתקיים חריג הנזק לקטין?

ד.ב.א נ' א.ט.

[ישראל][08/11/2000] – ביהמ"ש לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
כב' הש' עליסה מילר

ביהמ"ש דוחה בקשה לקביעה כי הרחקה נעשתה שלא כדין לפי ס' 15 לאמנה, מן הטעם כי לא נתקבלה דרישה מרשות שיפוטית או מנהלית מארה"ב – המדינה בה מתנהל ההליך לפי אנמת האג.

ב.מ נ' א.מ

[ישראל][18/08/2000] – בית המשפט לעניני משפחה בירושלים
כב' הש' נ. מימון

בית המשפט מחווה דעתו לפי ס' 15 לאמנה וקובע כי לא התבצעה הרחקה שלא כדין של קטין מישראל לארה"ב. זאת לאור תניה בהסכם הגירושין בין ההורים בה נקבע כי בכל מצב בו יפגר האב בתשלום המזונות למעלה מ-90 יום, תהיה האם פטורה מהתחייבויותיה לפי ההסכם ובפרט תהיה רשאית לעזוב עם בנה לארה"ב.

פלונית נ' אלמוני

[ישראל][01/03/2000] – בית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
כב' הש' ח. ריש רוטשילד

ביהמ"ש דוחה בקשה לקביעה עפ"י ס' 15 לאמנה מאחר ולא הוגשה בקשה ע"י רשות מנהלית או שיפוטית במדינה בה מתנהל ההליך ולשיטתו אין צד מעוניין יכול לפנות מיזמתו בבקשה מסוג זה.

ו.ו נ' ק.ג.

[ישראל][26/08/1999] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת – ס.נ, כב' הש' א. משאלי כב' הש' ס. רוטלוי

ביהמ"ש קובע בדחותו ערעור על החלטת החזרה, כי המבחן לקיומה של זכות משמורת אינו שמה המילולי במדינת המקור אלא מהותה ככזו במובנה לאור האמנה. כן נקבע כי חוו"ד מטעם רשות מרכזית או בימ"ש זרים הינה הדרך היעילה והמהימנה לבירור הדין הזר וכי אין זה מן הראוי לחלוק עליהן.

פלוני נ' אלמונית

[ישראל][09/03/1997] – בית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
כב' הש' י. גייפמן

בית המשפט קובע כי די בהחלטה שיפוטית זרה כי הופר הדין הזר בכדי להוכיח את יסוד הפרת זכויות המשמורת. לטענת הכחשת אבהות אין כל קשר להליך.

ט.ש. נ' ר.ש.

[ישראל][09/11/1995] – בית המפשט לעניני משפחה בתל אביב
כב' הש' י. שטופמן

ביהמ"ש קובע לעניין ס' 15 לאמנה כי התבצעה הרחקה שלא כדין.