Contact us:

יצירת קשר:

ט.ש. נ' ר.ש.

תמ"ש  4830/95 ט.ש. נ' ר.ש.
[ישראל] [09/11/1995]
בית המפשט לעניני משפחה בתל אביב
שופטים: כב' הש' י. שטופמן
העותרים: ט.ש. ע"י ב"כ עו"ד אדווין פרידמן
המשיבים: ר.ש.


רקע עובדתי:

בקשה לפי ס' 15 לקבוע כי בוצעה הרחקה שלא כדין. ההורים הגיעו לארץ עם הקטין ביום 5.6.95 וביום 21.9.95 נטלה אותו האם ונסעה לקנדה.

החלטה:

לאור המסמכים שהוצגו ושמיעת המבקש, לרבות מסמכי הסוכנות בעניין העלייה לארץ של המשפחה ואישור קופ"ח על רישום האם והבן כחברים בקופה, נראה כי מקום המגורים הרגיל הינו ישראל. בהרחיק האם את הקטין מן הארץ פגעה בזכויות משמורת וזכויות אפוטרופסות אחרות המפורטות בס' 14,15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ולכן המדובר בהרחקה שלא כדין.