Contact us:

יצירת קשר:

ע.ב נ' נ. ב.

ע"מ 1085/01 ע.ב. נ' נ.ב.
[ישראל] [08/08/2001]
בית המשפט המחוזי בתל אביב
שופטים: כב' הש' : ח. פורת,- ס.נ , כב' הש': י. גולדברג – ס.נ כב' הש' : י. שטופמן
העותרים: ע.ב ע"י ב"כ עו"הד דליהו וליפסקר
המשיבים: נ.ב.ע"י ב"כ עוה"ד פרופ' פרימר ושילה


רקע עובדתי:

ערעור על החלטת ביהמ"ש למשפחה להחזיר שתי קטינות לרשות האב בניו יורק.

האב אזרח ישראל וקנדה. האם אזרחית ישראל. תושבי ניו יורק, ארה"ב, והורים לשתי ילדות בנות 8 ו- 6.5. נחתם הסכם גירושין שאושר ע"י נוטריון בו נקבעו משמורת לאם, הסדרי ראייה לאב ורשות לאם לעקור מחוץ לארה"ב ללא צורך ברשות האב או ביהמ"ש. לאחר מכן עתר האב לבימ"ש אזרחי בניו יורק וניתנה החלטת ביניים שקבעה משמורת משותפת ואסרה על שני הצדדים להוציא את הבנות. למחרת ההחלטה עזבה האם ביחד עם בנותיה לישראל. ביהמ"ש קמא קבע כי נתקיימו תנאי ס' 3 לאמנת האג, וכן כי לא נתקיימו ההגנות שנטענו – הגנת הנזק לקטין ובעיקר הגנת הסכמת ההורה.

החלטה:

  1. תנאי ס' 3 לאמנה התקיימו באופן חד משמעי. טענת האם כי פעלה בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם הגירושין נדחית מכל וכל לאור החלטתו הסותרת במודע של ביהמ"ש האמריקאי אשר הפקיעה את תוקף ההסכם ולמעשה ביטלהו.
  2. ס' 15 לאמנה- ביהמ"ש האמריקאי הבהיר כי בוצעה הרחקה שלא כדין בהתאם לס' 15 לאמנה. טענת האם שהחלטה זו אינה כדין מאחר ולא היתה הפנייה מביהמ"ש או מן הרשות המרכזית ולא התקיים דיון במעמד שני הצדדים נדחית – אין צורך בהפנייה מרשות מוסמכת או מביהמ"ש דווקא כתנאי לפנייתו של צד מעוניין לקבלת חוו"ד לפי ס' 15, שכן לפי סעיף 29 לאמנה אפשר למצות כל הליך בנוסף למפורט באמנה. כן קובע ביהמ"ש כי עפ"י ס' 15 ניתנת חוו"ד ולא קביעה פרי דיון שיפוטי במעמד שני הצדדים. על כן אין חובת קיום דיון בנוכחות שני הצדדים קודם מתן חוו"ד לפי ס' 15 לאמנה.
  3. הגנת ההסכמה לפי ס' 13(א) – אין לסמוך על הסכם הגירושין ולפיכך אין לצורך מילוי תנאי הסעיף הסכמה, לא מצד המשיב ובוודאי לא מצד ביהמ"ש אשר בסיטואציה זו הינו אף הוא בעל זכות משמורת לצורך האמנה. כמו כן, את טענת ההגנה יש להפעיל בתום לב (ר' פרשת גבאי) ואילו האם פעלה בחוסר ת"ל מוחלט.
  4. סדרי דין – קיים טעם לפגם בכך שביהמ"ש קמא לא פגש בבנות ושמע את דעתן. עם זאת אין זו סיבה כשלעצמה להחזרת הדיון או עכוב המשכו. הנטיה בספרות ובפסיקה בעולם הרחב היא לצמצם מאוד בהתמשכות ההליכים וזאת על דרך הצמצום בראיות, בדיונים ובחקירת עדים. כמו כן אין צורך לפצל לשלבים את הדיון בבקשות עפ"י האמנה שכן בכך רק יוארך ההליך שלא לצורך.