Contact us:

יצירת קשר:

פלונית נ' אלמוני

תמ"ש 16520/00 פלונית נ' אלמוני
[ישראל] [01/03/2000]
בית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
שופטים: כב' הש' ח. ריש רוטשילד
העותרים: פלונית
המשיבים: אלמוני


רקע עובדתי:

קטין בן 7 אשר נולד בצרפת. בפס"ד גירושין בצרפת ניתנו זכויות משמורת לאם וביקור לאב. בפס"ד נוסף ניתנה רשות לאם להגר לארץ ולאב זכות לביקורים 3 פעמים בשנה במועדים קבועים אשר בסיומו של אחד מהם לא הוחזר הילד. האם פנתה לרשות המרכזית בישראל שניהלה בשמה הליכים בביהמ"ש בבורדו, שם נדחתה בקשתה להחזרת הילד מן הטעם שלא הופרו הוראות האמנה. האם מבקשת קביעה לפי ס' 15 לאמנה.

החלטה:

ביהמ"ש דוחה את הבקשה בקובעו כי תכלית ס' 15 הינה לסייע לביהמ"ש הדן בהליך לפי האמנה לקבוע אם אכן בוצעה הרחקה שלא כדין בלא שיהיה על ביהמ"ש להכריע בשאלה זו לפי דין זר שאינו בידיעתו. תנאי להפעלת סמכות ביהמ"ש היא קיומה של דרישה מן הרשות המשפטית או המנהלית במדינה בה מתברר ההליך. החוק הישראלי אינו מאפשר מצב בו צד מעוניין יפנה מיזמתו הוא בבקשה כאמור. בנוסף, למעלה מן הדרוש, אין ביהמ"ש בארץ יושב כערכאת ערעור על פסה"ד של ביהמ"ש הצרפתי.