Contact us:

יצירת קשר:

ד.ב.א נ' א.ט.

תמ"ש 49941/00 ד.ב.א. נ' א.ט.
[ישראל] [08/11/2000]
ביהמ"ש לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
שופטים: כב' הש' עליסה מילר
העותרים: ד.ב.א. ע"י ב"כ עו"ד א. בן ארי
המשיבים: א.ט


רקע עובדתי:

בקשת אב לפי ס' 15 לאמנה ובה נתבקש ביהמ"ש לקבוע כי מקום מגוריה של בתו הקטינה עובר להרחקתה לארה"ב הינו ישראל, כי היא הורחקה שלא כדין וכי הוא מימש את זכויותיו כמשמורן.

החלטה:

לשון הסעיף מורה כי תנאי להפעלת סמכותו של ביהמ"ש במדינה בה נמצא מקום מגוריו הרגיל של הקטין היא קיומה של דרישה מטעם רשות שיפוטית או מנהלית במדינה בה מתנהל ההליך. החוק אינו מונה אפשרות בה צד מעוניין יפנה בעצמו ומיזמתו הוא בבקשה כאמור ולפי לשון החוק אפשרות זו אינה קיימת. הבקשה נדחית.