Contact us:

יצירת קשר:

פלונית נ' אלמוני

עמ"ש 28/97 פלונית נ' אלמוני
[ישראל] [24/03/1997]
בית המשפט המחוזי בתל אביב
שופטים: כב' הש' ח. פורת- ס., כב' הש' א. משאלי, כב' הש. ע. צ'רניאק
העותרים: ט.פ ע"י ב"כ עו"ד א. צפת
המשיבים: מ.ד ע"י ב"כ עו"ד זינגר


רקע עובדתי:

ר' תמ"ש 5062/97.  האם מערערת על פסק הדין.

טענות/סוגיות רלוונטיות:

  1. אין לאב זכות משמורת, זאת מאחר והחלטת ביהמ"ש באיטליה, שהתקבלה לאחר עזיבת האם, שהעניקה את המשמורת לאב היתה שגויה.
  2. האב אינו אבי הבת הצעירה.
  3. טענות הגנה בדבר הנזק לקטין ורצון הקטין לפי ס' 13(ב) לאמנה.
  4. החלטת ביהמ"ש שלא לשוחח עם הבנות הינה פגומה.

החלטה:

  1. עפ"י ס' 5 לאמנה זכויות משמורת כוללות בפרט את הזכות לקבוע את מקום מגורי הילד. החלטת ביהמ"ש האיטלקי עובר לחטיפה, כי עזיבת מקום המגורים הרגיל מותנית בהסכמת שני ההורים וההחלטה לאחר החטיפה כי הוצאת הילדות נוגדת את החוק האיטלקי, אינן מותירות מקום לספק בשאלה זו. 'אפילו שגה ביהמ"ש הזר אין זה ענינו של ביהמ"ש בישראל לתקן את שגיאותיו'.(ר' פרשת גונזבורג).
  2. טענת הכחשת האבהות הינה מוזרה בלשון המעטה ועל כל פנים אין לה רלוונטיות לאמנת האג משום שאין צורך בהיות אדם 'הורה' על מנת שיתקיימו תנאי ס' 3 לאמנה.
  3. טענות האם להתעללות מינית מצד האב מהוות בד"כ חרב פיפיות משום שאם הטענה מוכחת כבלתי מבוססת, הרי מי שהעלה אותה לוקה בדמיון חולני או בהפרעות אישיות קשות, בחוסר שיפוט תקין ועל כל אלה בליקויים קשים בכשרי ההורות משום שאחת המסוגלויות ההוריות החשובות היא היכולת לעודד את הקשר עם ההורה השני. אין במקרה דנן ולו שמץ ראייה כדי לבסס טענה זו או כל טענה אחרת לנזק.
  4. אמנם מן הראוי כי ביהמ"ש ישמע את הילד עצמו (ר' ע"א 6327/94), אולם אין הדבר בגדר גזרה. ביהמ"ש יכול להמנע מכך אם לא ראה צורך או ששמיעת הילד נראית מלכתחילה חסרת תועלת. במקרה דנן לאור המלצת פקידת הסעד שלא לפגוש את הבנות מחשש לנזק ולאור עצמת הראיות המונחות בפניו, בדין החליט ביהמ"ש כפי שהחליט.