Contact us:

יצירת קשר:

צ.ב נ' ר.ב

עמ"ש 3/97  צ.ב. נ' ר.ב.
[ישראל] [06/02/1997]
בית המשפט המחוזי בתל אביב
שופטים: כב' הש' ח. פורת – ס.נ, כב' הש' ד' בר-אופיר, כב' הש' ס. רוטלוי
העותרים: צ.ב ע"י ב"כ פרופ' ד. פרימר
המשיבים: 1. ר.ב. 2. צ.פ. ע"י ב"כ עו"ד א. בן דרור


רקע עובדתי:

ביהמ"ש לענייני משפחה החליט על החזרת ילד לרשות אביו עפ"י האמנה. האב מערער על חיובו בהוצאות לזכות המשיבה 2, הסבתא, אימה של האם, לאחר שביהמ"ש קמא דחה את תביעתו כנגדה, וכן על סכום ההוצאות הנמוך לטענתו,שנפסק לו כנגד האם.

החלטה:

  1. הסבתא היתה בסוד העניינים של חטיפת הילדה כאשר זו והאם מתגוררות בביתה. לכן אין כל פגם בכך שהסבתא צורפה להליך בביהמ"ש קמא. גם פרשנות האמנה (אליז-וורה, ס' 81-82) מאשרת את האפשרות לצרף כמשיבים שותפים לחטיפה או מחזיקים בילד. אין לכן כל הצדקה לחייב את האב לשלם הוצאות לסבתא. עם זאת אין גם לפסוק כנגדה הוצאות.
  2. ס' 26 לאמנה ותקנה 295 טז לתקס"דא  מסמיכות את ביהמ"ש להטיל על המשיב את כל הוצאות התובע לרבות הוצאות שהיית תובע בארץ, הוצאות טיסה, שכ"ט עו"ד וכל הוצאה אחרת שהוכחה. ביהמ"ש מאשר הוצאות נוספות וכן מגדיל את הוצאות שכ"ט עו"הד מ- 25000 ש"ח ל- 45000 ש"ח.
  3. ביהמ"ש מבקר את גישתו הנקמנית של האב לעומת נסיונות האם להסדיר את הפרשה בדרכי שלום ועל כן לא פוסק לו הוצאות לערעור.