Contact us:

יצירת קשר:

פ.א נ' פ.א

תמ"ש 2467/95 פ.א. נ' פ.א.
[ישראל] [28/06/1995]
בית המשפט המחוזי בתל אביב
שופטים: כב' הש' ח. פורת
העותרים: פ.א. ע"י ב"כ עו"ד דה פריס
המשיבים: פ.א. ע"י ב"כ עו"ד מ. בר שלטון


רקע עובדתי:

בקשתה של אם אנגליה להחזיר אליה את בנה בן ה- 12.5 לבריטניה. אין מחלוקת כי נתקיימה הרחקה שלא כדין. הסכמה בין ההורים להזדקק לתסקיר סעד מפורט לבירור הגנת רצון הקטין.

הסוגייה שבמחלוקת:

האם חלה הגנת רצון הקטין לפי ס' 13(ב) סיפא לאמנה?

החלטה:

  1. מן התסקיר עולה כי הנער אינו בשל רגשית ואי אפשר להתייחס לרצונו ההצהרתי. הוא פועל מתוך תפיסה מוטעית של המציאות בסוברו כי עומדת לדיון השאלה כאילו עליו לבחור אצל מי מהוריו יהיה לאחר הגירושין. לפיכך אין להתייחס לרצונו המוצהר משום שלא הגיע לגיל ולרמת בשלות שבהם מן הראוי להביא בחשבון את השקפותיו.
  2. הוצאות– בד"כ הנטייה לפסוק הוצאות כבדות לחובת ההורה החוטף, אולם כאן שני ההורים 'אשמים' באותה מידה בהתנהגות הילד שסירב לחזור. האב ראוי להערכה על שתוף הפעולה עם ההליך ועל כיבודו את המלצות המכון אשר חיבר את חווה"ד וכן כי מימן את חווה"ד והחזיר את הילד לאמו עוד לפני מתן פסק הדין. על כן נפסק כי כל צד ישא בהוצאותיו.