Contact us:

יצירת קשר:

י.ס. נ' א. ב.י.

תמ"ש 10250/97 י.ס נ' א.ב.י
[ישראל] [09/09/1997]
בית המשפט לעניני משפחה בירושלים
שופטים: כב' הש' ח. בן עמי – ס.נ
העותרים: י.ס. ע"י ב"כ פ. שטרק
המשיבים: 1. א. ב.י. 2. י. ב.י. ע"י ב"כ עו"ד מ. קולפצ'י


רקע עובדתי:

הסכם גירושין שאושר בבימ"ש בניו יורק, ארה"ב, בו נקבעה לאם משמורת בלעדית על בתה הקטינה (כבת 5) וכן נקבע כי האב מודע לכך כי האם עוברת לגור בישראל עם הקטינה כאשר לאב זכויות ביקור בהגיעו לישראל. לאחר מכן עתר האב לבימ"ש ניו יורקי לקבלת משמורת על הבת ובמסגרת ההליך נקבעו לאב הסדרי ראייה זמניים. יום לאחר מכן עזבו האם והבת בלא ידיעת האב לישראל. זה הוציא בדיעבד צוו איסור יציאה מניו יורק וצוו משמורת. עד להגשת תביעת ההחזרה חלפו כ- 3 שנים, במהלכן ביקר האב בישראל מספר פעמים בהן נפגש עם הקטינה ואף פתח בארץ בהליך משמורת, בו לא העלה את נושא החטיפה.

הסוגיות/טענות הרלוונטיות:

  1. הסכם הגירושין איבד את תוקפו ביום שהגיש האב את תביעת המשמורת בניו יורק, זאת לאור הדין הניו יורקי, ולכן בוצעה הרחקה שלא כדין.
  2. האם היתה הפרה של צוו הסדר ביקורים ניו יורקי זמני ואם כן, האם די בכך כדי למלא את תנאי ס' 3 ו- 5 לאמנה?
  3. גם אם לאם היתה משמורת, בהליכי השיבה לישראל, משהוברר לה כי האב פתח בהליכים, היה חוסר ת"ל.
  4. סוגיית ההשלמה לפי ס' 13(א).

החלטה:

  1. הנטל על התובע להוכיח כי עפ"י הדין הניו יורקי די בעצם הגשת תביעת משמורת בכדי לבטל מכללא הסכם שקיבל תוקף פס"ד. טענה בעלמא אין בה די.
  2. משלא בוטל ההסכם, זכויות הביקור של האב כפופות להמצאות הקטינה בארה"ב. מעבר לכך, אין ס' 3(א) ו- 5(א) לאמנה מחייבים החזרת קטין במקרה של הפרת צוו ביקור.
  3. במקרה דנן ברור כי לאם היתה משמורת וכי האב מודע לכך. אפילו יונח כי המשיבה זירזה את הליכי השיבה לישראל משהוברר לה כי האב פנה לערכאות, ולמרות הטעם לפגם והיעדר תום הלב, הרי גם דרכו של האב אינה ראויה כאשר חתם על הסכם שהעניק לאם זכות מלאה לעזוב לישראל ומיד לאחר מכן פנה לביהמ"ש ע"מ לטרפד את דרכי האם.
  4. האב לא רק שהסכים למעבר, אלא אף השלים עמו, בהתחשב בכך שנפגש עם הקטינה מספר פעמים בארץ מבלי  לנקוט בהליך כלשהו, וגם כאשר פתח בהליך משמורת בארץ, לא העלה ולו ברמז טענה לתחולת האמנה.
  5. חריג נוסף שאף הוא רלוונטי הינו חריג ההסתגלות לפי ס' 12 – מאז נודע לאב כי הבת בישראל ועד להגשת התובענה חלפו למעלה מ-3 שנים. במשך שנים אלה השתלבה הבת בהוויה הישראלית ופרק החיים הקצר סמוך לינקותה בארה"ב, הינו זר לה.