Contact us:

יצירת קשר:

פלונית נ' אלמוני

[ישראל] [27/10/1997]

בית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז – תמ"ש 76960/97

שופטים:
 1. כב' הש' י. גייפמן
העותרים:
 1. פלונית
ע"י ב"כ:
 1. אבנר זינגר
המשיבים:
 1. אלמוני
ע"י ב"כ:
 1. שמואל מורן

רקע עובדתי:

הוגשה תובענה להחזרת קטין חטוף בן כ- 10.5 שנים לצ'כיה, כאשר זו לא אשררה את האמנה ואינה קשורה בה עם ישראל.

טענות/סוגיות רלוונטיות:

 1. הנתבע טוען כי ביהמ"ש למשפחה נעדר סמכות לדון בתובענה להחזרת קטין חטוף שאינה במסגרת חוק אמנת האג וכי על התביעה להידון בבג"ץ.
 2. איזה דין מהותי יישם ביהמ"ש למשפחה אם תידחה טענת חוסר הסמכות?
 3. הנתבע טוען כי לבית הדין הרבני סמכות מוקנית מאחר ובהסכם הגירושין הוסכם כי מחלוקות בעניין הוצאת הילדים יובאו להכרעת ביד"ר
 4. הנתבע טוען כי בשאלת ההחזרה יש לדון במסגרת התביעה לשינוי משמורת התלויה ועומדת בביד"ר.

החלטה:

 1. המועד הקובע לעניין תחולת חוק אמנת האג הינו מועד אי החזרת הקטין. גם אם צ'כיה תאשרר את האמנה בעתיד, לא יחול חוק האמנה רטרואקטיבית על תובענה זו.
 2. חוק ביהמ"ש לעניני משפחה העביר לסמכות ביהמ"ש למשפחה לא רק את התובענה לפי חוק אמנת האג, אלא גם את כל ההיבטים האזרחיים של חטיפה בינלאומית של ילדים. נוסח ס' 1(5) לחוק ההקמה אינו מותיר ספק בכך שכן הסיפא (לרבות תובענה לפי חוק האמנה) אינה ממצה את הרישא. הגישה המרחיבה של חוק ההקמה באה לידי ביטוי גם בס' 7 לחוק. רכוז הסמכויות שהיווה הנחת יסוד בחוק ההקמה, הביא גם לריכוז הסמכויות בעניין חטיפה בינ"ל של ילדים. במטאריה זו, הסכסוך הינו בין הורי הקטין ולא בין האזרח לרשות. לפיכך לא היתה הצדקה בחוק ההקמה לייחד מקטע זה של סכסוך משפחתי לסמכות ערכאה שאינה ביהמ"ש למשפחה.
 3. דיני החטיפה שייושמו בביהמ"ש למשפחה במקרים בהם האמנה לא חלה יהיו דיני החטיפה שעוצבו במשך עשרות שנים בבג"ץ. אין הצדקה לישום אמות המידה שנקבעו בחוק אמנת האג על חטיפה ממדינות שלא חתומות על האמנה ולא אשררו אותה.
 4. ניתן להגיש תביעה להחזרת קטין חטוף לביהמ"ש למשפחה גם כאשר תלויה ועומדת תביעת משמורת של ההורה החוטף בבית הדין הדתי. במקרה דנן גם אין המדובר בהוצאת קטין עפ"י הסכם הגירושין בו נמסרת סמכות בלעדית לביד"ר וכן לא ניתנה בהסכם סמכות לבית הדין הדתי לדון בתובענה להחזרת קטין חטוף. גם אם היתה ניתנת, כי אז לא היתה מועילה שכן ביהד"ר נעדר סמכות חוקית לדון בתביעות מסוג זה.
 5. מן הראוי שההסדר שבס' 16 לאמנת האג יחול גם על תובענה מסוג זה להחזרת קטין חטוף, לפיו אין לדון בתביעת המשמורת קודם שהוכרעה התובענה בעניין החטיפה.