Contact us:

יצירת קשר:

י.ל. נ' ל.ק.

עע"מ 41/97 י.ל. נ' ל.ק.
[ישראל] [20/07/1997]
בית המשפט המחוזי בתל אביב
שופטים: כב' הש' ח. פורת – ס.נ, כב' הש' א. משאלי, כב' הש' א. חיות
העותרים: י.ל. ע"י ב"כ עו"ד נ. גונן
המשיבים: ד"ר ל.ק. ע"י ב"כ עו"ד ש. מורן


רקע עובדתי:

ראה פסק דינו של ביהמ"ש למשפחה ב- תמש 56080/96. האם מערערת על פסק הדין.

טענות/סוגיות רלוונטיות:

  1. האב לא מתגורר באופן קבוע בארה"ב ואין לו כל מסגרת מחיה או תעסוקה אשר תוכל להבטיח גידול נאות לבת.
  2. אין לאב זכות משמורת.
  3. הגנת הנזק לקטין לפי ס' 13(ב).

החלטה:

  1. חשוב להדגיש כי אין לערב הגנה בעילה ואין להוסיף תנאים שאינם חלק מן העילה כפי שנקבע באמנה. על כן סוגיית ההסכמה הינה טענת הגנה ונטל הוכחתה על ההורה החוטף.
  2. מקום מגורי האב או דרכונו אינם בין הפרמטרים אשר מהווים את העילה ולכן אין רלוונטיות לטענות במישור זה, אלא אך ורק במצב בו הוכחה הגנה ובית המשפט נדרש לשקול דעת אשר יכול ויתבסס בין היתר על מקום מגורי ההורים.
  3. זכויות המשמורת– דין אילינוי, ארה"ב קובע במפורש כי כאשר מתקיימים הליכי גירושין בין בני זוג, קיים איסור אוטומטי על צד אחד להוציא את הילד הקטין מחוץ למדינה ללא הסכמת הצד השני. מכאן זכות המשמורת של האב הופעלה כנדרש בהתנגדותו להוצאה.
  4. הגנת הנזק לקטין – אין כל יסוד עובדתי לטענה שלאב אין כל מסגרת מחייה בארה"ב. גם טענה כי עקב אילוצי עבודה לא יוכל האב להקדיש זמן לבתו אינה יכולה לבסס טענת הגנה כאמור. הילדה תלמד בבי"ס, עבודתו של האב הינה בשעות נוחות ואין לעובדת אי הנוחות בכדי לבסס נזק חמור כנדרש.