Contact us:

יצירת קשר:

י.ל נ' ל.ק.

[ישראל] [13/05/1997]

בית המשפט המחוזי בתל אביב – עמ"ש 41/97

שופטים:
  1. כב' הש' ח. פורת – ס.נ
העותרים:
  1. י.ל.
ע"י ב"כ:
  1. עו"ד גונן
המשיבים:
  1. ד"ר ל.ק.
ע"י ב"כ:
  1. עו"ד מורן

רקע עובדתי:

במסגרת ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש לעניני משפחה בתמ"ש 56080/96, הוגשה בקשת עכוב ביצוע.

החלטה:

  1. ניתן ללמוד על קיומה של מדיניות שלא לעכב ביצוע פסק דין המורה על החזרת ילדים חטופים אם אין סיכויים ברורים לזכיה בערעור וזאת נוכח המדיניות המוכתבת מן האמנה עצמה הדוגלת בהחזרת ילדים בצורה מידית לארץ ממנה נחטפו.
  2. במקרה דנן דחיית הבקשה לעכוב ביצוע מתישבת בהחלט עם רוח האמנה ועם נסיבות המקרה, היינו סיכויים שאינם עולים 50% לזכות בערעור ונזק מתמשך לילדה כתוצאה מהחטיפה ושהייתה עם האם. יחד עם זאת, פועל ביהמ"ש ברוח ההחלטה השנייה בפרשת חורי, לאור העובדה כי האב לא ימצא ניזוק עם הילדה תימסר בינתיים לרשותו והוא ימשיך להשאר בארץ עד תום הדיון בערעור.
  3. על כן הבקשה לעכוב ביצוע נדחית אלא אם יתקיימו התנאים שבעיקרם – העברת הקטינה למשמורת פיזית של אביה ללא הסדרי ראייה לאם, העברת דרכון הקטינה לידי ב"כ האב, ומניעת כל השפעה שלילית של האם על הילדה.