Contact us:

יצירת קשר:

סעיף 13(א) – הגנת ההשלמה

ט.ל נ' מ.ל

[ישראל][21/06/1993] – בית המשפט העליון
כב' המשנה לנשיא מ' אלון, כב' הש' ש. נתניהו כב' הש' י. מלץ

ביהמ"ש העליון דן ארוכות בסוגיית סייג ה'השלמה' שבס' 13(א) לאמנה ומתוה את עקרונות היסוד לפיהם תבחן הטענה לקיום החריג. במקרה הנוכחי דוחה ביהמ"ש את בקשת ההחזרה וקובע כי התמלאו תנאי החריג.