Contact us:

יצירת קשר:

א.ס נ' מ.ס

[ישראל] [11/11/1992]

בית המשפט המחוזי בתל אביב – מ.א 5097/92

שופטים:
  1. כב' הש' ח. פורת
העותרים:
  1. א.ס
ע"י ב"כ:
  1. אדווין פרידמן
המשיבים:
  1. מ.ס
ע"י ב"כ:
  1. ד"ר בניאל

רקע עובדתי:

הורים אזרחי ישראל, תושבי קונטיקט, ארה"ב מזה 8 שנים ללא הגבלת זמן. קטינות בנות 10 ו-7. האב הגיע עם הקטינות לארץ ומיד הגיש תביעת גירושין במסגרתה כרך את נושא המשמורת.

החלטה:

  1. כדרך הוכחה לדין זר, ניתן להיעזר בחוו"ד של רשות מרכזית או מוסמכת ממדינת המקור, אך גם בחוו"ד מומחה עפ"י דיני הראיות מכל אדם מוסמך.
  2. אין יסוד לטענה כי מכיוון ששני ההורים ישראלים, הן אזרחיה והן תושביה, חוקי קונטיקט לא חלים עליהם. בהיעדר הסכם מחייב או החלטה שיפוטית אחרת, לאב ולאם היתה משמורת משותפת.
  3. גירסת האב כאילו חזר עם בנותיו למקום המגורים הרגיל של המשפחה, אינה תואמת את המצב המשפטי עפ"י חוק האמנה, לפיו מקום מגורים רגיל אינו 'דומיסיל' במובן המשפטי של המונח אלא תיאור עובדתי של מצב עובדתי בשטח.
  4. שיקולים רבים מדוע טוב לבנות להיות בארץ, מדוע האב משמורן טוב יותר מן האם וכו', אין מקומם בהליך הנוכחי אלא בהליך לקביעת משמורת, אשר חייב להתנהל במקום מגורם הרגיל של הבנות, היינו קונטיקט.
  5. לו לביהמ"ש היה ספק מתצהיר האב שאמנם יש רצון אמיתי ומשמעותי לפי האמנה (ס' 13(ב) סיפא), וכי צפוי נזק של ממש כתוצאה מן ההחזרה, היה מזמין לפחות תסקיר. במקרה זה לא התעורר אף ספק ולכן קבלת חוו"ד/תסקיר יגרמו להארכת ההליך והתמשכותו בניגוד למטרה המוצהרת בהקדמה לאמנה, שלא לגרום להארכת ההליכים כאשר אין לכך הצדקה.