Contact us:

יצירת קשר:

י.כ נ' נ.כ (הפקדת ערבון)

ע"א  2764/92  י.כ. נ' נ.כ.
[ישראל] [16/09/1992]
בית המשפט העליון
שופטים: כב' הרשם הש' ש. צור
העותרים: י.כ. ע"י ב"כ עו"ד זסלנסקי
המשיבים: נ.כ ע"י ב"כ עו"ד פרידמן


רקע עובדתי:

ראה מ.א 2292/92. הוגש ערעור בתיק. המערערת נדרשה להפקיד ערבון וטענה שהאמנה פוטרת אותה מחובה זו.

החלטה:

סעיף 22 לאמנה מדבר בלשון רחבה ביותר. אין הבחנה בין ערכאת הבירור הראשונה לבין ערכאת הערעור. הדעת נותנת כי מנסחי האמנה לא התיימרו לגרוע מן ההסדרים הקיימים בכל מדינה מתוקנת בדבר ערעור. בס' 6 לחוק האמנה הישראלי, קבע המחוקק את סמכותו של ביהמ"ש המחוזי. זאת, בצירוף הוראות הדין הכללי (ס' 41ב לחוק בתי המשפט), משמעם שגם הליך הערערור נכלל בגדר הוראות האמנה.

המערערת פטורה מחובת הפקדת ערבון.