Contact us:

יצירת קשר:

מ.ה נ' נ. ת.א.

[ישראל] [13/10/1993]

בית המשפט המחוזי בבאר שבע – מ.א 313/93

שופטים:
 1. כב' הש' ג. גלעדי
העותרים:
 1. מ.ה.
ע"י ב"כ:
 1. אדווין פרידמן
המשיבים:
 1. נ. ת.א
ע"י ב"כ:
 1. ש. מורן

רקע עובדתי:

אב ישראלי, אם אמריקנית, בת למשפחה בעייתית, בעברה מכורה לסמים קשים. בנם, נשוא התובענה, נולד בארה"ב. לאחר זמן לא רב, נפרדו בני הזוג ואילו הקטין נשאר בחזקת האב בהסכמת האם, אם כי לא ניתן צו פורמלי בעניין. ביוני 92 טסו האב והבן לארץ, לקיבוץ כפר מנחם. הבן התאקלם יפה בארץ. בינתיים הוציאה האם בארה"ב צו משמורת זמני. באוגוסט 92 הגיעה בקשת הר' המרכזית ארה"ב לישראל וביום 15.3.93 הוגשה תובענת האם להחזרת בנה לארה"ב.

הטענות הרלוונטיות:

האם טוענת כי לא הסכימה ולא השלימה עם כך שהאב יקח את הבן לישראל. האב טוען כי האם ידעה על כוונת האב לקחת את הבן לארץ ומכל מקום השלימה עם כך. כן טוען הוא, כי החזרת הבן לארה"ב תגרום לו נזק חמור.

החלטה:

 1. זכויות המשמורת – לאם היו זכויות משמורת במובן הוראת ס' 5(א) לאמנה. זאת מאחר והגם שהמשמורת הפיזית היתה בידי האב, אפוטרופסות האם לא נשללה. בנוסף, זכויות הביקור אשר ניתנו לאם, משמעותן שלילת האפשרות מן ההורה המשמורן להעתיק את מקום מגורי הילד (הדין הניו יורקי).
 2. יחד עם זאת, התנאי של הפעלת זכויות המשמורת בפועל, לא התקיים. זאת מאחר והקשר בין האם ובנה ניתק. העובדה היא כי האם השלימה עם כל העובדות שקבע האב ביחס לבן.
 3. גם אם יקבע שהרחקת הבן היתה שלא כדין, הרי שמתמלאים תנאי ס' 13(ב) לאמנה כיוון שהוכח כי החזרת הקטין תחשוף אותו לנזק פסיכולוגי: הקטין מצוי בישראל יותר משליש חייו. הוא התאקלם בקיבוץ ונמצא במסגרת טיפולית וחינוכית אופטימלית בארץ. ביהמ"ש מאמץ חוו"ד פסיכולוגית מטעם האב הקובעת שהחזרה לארה"ב תפריד את הקטין מנוף אנושי ופיזי ותאלצהו להסתגל לשפה ותרבות אחרת. כמו כן, לא יוכל לקבל שם את תנאי הגידול אשר הינו מקבל כיום בקיבוץ, בין אם יהיה שם בחזקת אביו, בין אם בחזקת אימו. על כן קובע ביהמ"ש כי ע"ס חווה"ד הוכח כי לקטין עלול להגרם נזק פסיכולוגי והתפתחותי אם יוחזר.
 4. יש להתחשב בפרק הזמן שחלף בו נמצא כבר הקטין בארץ, לפחות לגבי התקופה מן ההעברה ועד הגשת התובענה (9 חודשים) שכן העכוב נבע מן האם.
 5. ביהמ"ש מבהיר כי הנימוק לאי החזרת הקטין אינו מבוסס על 'התאקלמות' הקטין בישראל כי אם על העובדה שיש חשש כבד לנזק פסיכולוגי העלול להגרם אם יוחזר הקטין לארה"ב. זאת – גם לאור אי הבהירות סביב מצבה של האם וזיקתה לסמים וסביב כשירותה להחזיק בילד.
 6. עם זאת מורה ביהמ"ש כי בכדי לממש את זכות הביקור של האם, האב יעמיד לרשותה 3 כרטיסי טיסה הלוך – חזור מידי שנה.