Contact us:

יצירת קשר:

א.פ. ר. נ' ד.ר

[ישראל] [22/05/1996]

בית המשפט המחוזי בנצרת – מ.א 701/95

שופטים:
  1. כב' הש' א. משאלי
העותרים:
  1. א.פ. ר.
ע"י ב"כ:
  1. ר. ביאזי
המשיבים:
  1. ד.ר.
ע"י ב"כ:
  1. ל. גולדשטיין

רקע עובדתי:

אם ישראלית בת קיבוץ ברעם אשר פגשה באב אנגלי בעת הגעתו לארץ להתנדבות. שבה עימו לאנגליה, שם נישאו ונולדה הקטינה – בעת הדיון בת שנה ומחצה. מערכת יחסים קשה לאור אופיו ודרכיו של האב – מובטל כרוני שהתקיימותו על אימו, בעל אישיות בלתי יציבה ועבר ופלילי, וכן גילוי יחס אלים, משפיל ותוקפני כלפי האם עד כדי מקרי אונס. בשלב מסויים הגיעו האם והבת לארץ והשתלבו היטב במערך החיים אשר בקיבוץ. האב תובע החזרה.

הסוגייה הרלוונטית:

האם החזרת הקטינה תגרום לה נזק פיזי ופסיכולוגי כנדרש לפי הגנת ס' 13(ב) לאמנה?

החלטה:

את סעיף 13(ב) יש לפרש בצמצום רב ובאופן מילולי ולכן התנאי לאי השבת ילדים הוא כי יש סיכון חמור שייחשפו לנזק כאשר נטל ההוכחה על הטוען ומידתו- ראיות ברורות ומשכנעות.

במקרה דנן, לאחר שביהמ"ש שמע את עדויות הצדדים ובמיוחד את עדות המבקש שנתגלתה כבלתי אמינה ונסתרה ע"י עדותה של המשיבה, אמה וחברתה, שהעידו על המצב הבלתי נסבל בו היתה שרויה המשיבה במחיצת המבקש כמו גם על אורח חייו הפוחז והולל שתחילתו בחיי בטלה והמשכו שימוש בסמים, צריכת אלכוהול, בילויים שגרמו להעדרותו מהבית משך שעות ארוכות בהזניחו את המשיבה וילדתו ובעיקר התעללותו הפיזית והנפשית במשיבה, קובע ביהמ"ש כי קיים חשש חמור שניתוק הילדה מחיק אמה והחזרתה לידי המבקש באנגליה תחשוף אותה לנזק פסיכולוגי הנובע מהתנהגותו ואופיו של המבקש ויעמיד הקטינה במצב בלתי נסבל.