Contact us:

יצירת קשר:

סעיף 5 – הגדרת זכויות משמורת

פלונית נ' אלמוני

[ישראל][24/03/1997] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת- ס.נ, כב' הש' א. משאלי כב' הש. ע. צ'רניאק

ביהמ"ש דוחה ערעור על החלטת החזרה. עפ"י ס' 5 לאמנה, זכויות משמורת כוללות בפרט את הזכות לקבוע את מקום מגורי הילד. טענת התעללות מינית כטענת הגנה לעניין נזק הינה חרב פיפיות מאחר ואם אינה מבוססת החזקה היא כי הורה המעלה טענה כזו בתואנת שווא, אינו כשיר להיות הורה. כן נקבע כי החלטה שלא לשמוע את הילד כאשר בפני ביהמ"ש ראיות אחרות בעצמה מספקת, וכאשר פקידת הסעד ממליצה שלא לשמעו, הינה כדין. לשאלות אבהות אין כל רלוונטיות לתחולת האמנה.