Contact us:

יצירת קשר:

סעיף 5 – הגדרת זכויות משמורת

א.ב. נ' י.ב.

[ישראל][09/12/2002] – בית המשפט לעניני משפחה חיפה
כב' הש' צ. קינן

ביהמ"ש דוחה תביעת החזרה על אף שמוצא כי אכן התקיימה הרחקה שלא כדין. זאת מאחר ולגישתו התקיימו החריגים שבסעיף 13(ב) לאמנה – חריג הנזק לקטין וחריג רצון הקטין.

מ.ר. נ' ל.ר. (ערעור)

[ישראל][04/07/2002] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' י. גולדברג, ס.נ, כב' הש' ד. ברלינר כב' הש' י. שטופמן

ביהמ"ש המחוזי דוחה את ערעור האב על החלטת ההחזרה. נקבע כי אומד דעת הצדדים היה לקבוע את מקום המגורים הרגיל בצ'כיה וכן נקבע כי אין בעובדה שהמשיבה הפרה את הסכם הביקורים בכדי להכשיר את מעשה ההרחקה שלא כדין.

ל.ר. נ' מ.ר.

[ישראל][15/05/2002] – בית המשפט לעניני משפחה במחוז תל אביב
כב' הש' ו. פלאוט

ביהמ"ש מורה על החזרת קטינה בת שנתיים לצ'כיה לאחר שזו נחטפה ע"י אביה, בקבעו כי לאם היו זכויות משמורת בלעדיות לאור העובדה שבעשרת החדשים עובר להרחקה שהתה הקטינה בחזקתה, בעוד האב מתגורר בישראל ומגיע לביקורים בלבד. טענה כי בגיל כה רך יש להתייחס באופן מיוחד לתנאי מקום המגורים הרגיל- נדחית. כן נדחית טענת הנזק לקטין.

פלוני נ' פלונית

[ישראל][24/04/2001] – בית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
כב' הש' ש. שוחט

ביהמ"ש מורה על החזרה בתנאים בהתייחסו למספר מישורים: האם על ביהמ"ש לדון מקדמית בשאלת ההרחקה שלא כדין? מה הדין כאשר מצויים הסכמים המעניקים משמורת וזכות עזיבה לנתבעת עם ילדיה, בד בבד עם צווי מניעה כנגד הוצאת הילדים וזכויות מכח הדין האמריקני? מה כוחן של קביעות בנדון לפי ס' 15 לאמנה? האם ההסכמים דלעיל מבססים טענת הסכמה לפי ס' 13(א)? האם מתקיים חריג הנזק לקטין?

ג.ב. ק. נ' ר.ד. ק.

[ישראל][02/11/2000] – בית המשפט לעניני משפחה חיפה
כב' הש' צ. קינן

ביהמ"ש קובע כי הופרה זכות משמורתו של ההורה הנחטף וכי טענת הסתמכות על מסמך רשמי שקבע משמורת בלעדית להורה החוטף שבדיאבד הוכח כשגוי , אינה יכולה לעמוד לאם שפעלה שלא בת"ל.

י.ה. נ' א.ה.

[ישראל][21/12/1999] – בית המשפט לעניני משפחה בירושלים
כב' הש' ב.צ גרינברגר

בית המשפט למשפחה דוחה תביעת החזרה באבחנו זכויות משמורת מזכויות ביקור ובקובעו בין היתר כי עצם הזכות לביקורים כשלעצמה שאינה כוללת את הזכות לקבוע מגורים או להסכים למעבר למקום חדש, לא תזכה את ההורה המבקש בצו להחזרת הילד אלא לכל היותר בצו להסדר הביקורים במקום המגורים החדש. כן מאבחן ביהמ"ש הרחקה מאי החזרה לעניין ס' 3 לאמנה.

ו.ו נ' ק.ג.

[ישראל][26/08/1999] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת – ס.נ, כב' הש' א. משאלי כב' הש' ס. רוטלוי

ביהמ"ש קובע בדחותו ערעור על החלטת החזרה, כי המבחן לקיומה של זכות משמורת אינו שמה המילולי במדינת המקור אלא מהותה ככזו במובנה לאור האמנה. כן נקבע כי חוו"ד מטעם רשות מרכזית או בימ"ש זרים הינה הדרך היעילה והמהימנה לבירור הדין הזר וכי אין זה מן הראוי לחלוק עליהן.

ר.ר נ' ל.ר

[ישראל][26/04/1999] – בית המשפט לעניני משפחה בירושלים
כב' הש' א. זיסקינד

ביהמ"ש קובע כי תכנון עתידי שאינו עולה כדי הסכמה קונקרטית על דעת שני הצדדים לחזרה לארץ, אפילו נלווית אליו מציאת מקום עבודה חדש, אין בה בכדי לשנות את מקום המגורים הרגיל שהוא מרכז החיים בפועל של הקטינות ובני הזוג. כן נקבע כי משמורת זמנית שניתנה לנתבעת במסגרת צו הגנה אין בכוחה לשלול את זכויות המשמורת של האב. פרק זמן של 10 חדשים אשר חלף בין מועד ההרחקה למועד הגשת התביעה אין בו כדי ללמד על השלמה ולא כדי לגרום לנזק כמשמעו בחריג על פי האמנה.

י.ס. נ' א. ב.י.

[ישראל][09/09/1997] – בית המשפט לעניני משפחה בירושלים
כב' הש' ח. בן עמי – ס.נ

ביהמ"ש דוחה בקשת ההחזרה במוצאו כי לא הוכחה טענת התובע כי נפגעו זכויות משמורת שלו. עוד נקבע כי על כל פנים האב השלים עם מעשה ההרחקה וכי מתקיים בנוסף חריג ההסתגלות לפי ס' 12 לאמנה. כן נדחית טענת האב כי במעשה ההרחקה מצוי חוסר ת"ל מצד הנתבעת ועל כן יש להורות על החזרה.

י.ל. נ' ל.ק.

[ישראל][20/07/1997] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת – ס.נ, כב' הש' א. משאלי כב' הש' א. חיות

ביהמ"ש דוחה ערעור על החלטת החזרה בקובעו בין היתר כי מקום מגורי האב או דרכונו אינם בין תנאי העילה. כן נדחות טענות בדבר היעדר זכויות משמורת והגנת הנזק לקטין.