Contact us:

יצירת קשר:

עכוב ביצוע לצורך ערעור

ס.ל. נ' ל.ל.

[ישראל][05/10/1999] – בית המשפט המחוזי בנצרת
כב' הש' ח. האשם

ביהמ"ש דוחה בקשת עיכוב ביצוע לאור הנזק שייגרם לאב, התובע, סיכויי ההצלחה הקלושים בערעור ואי הקושי בהחזרת הילדים לישראל במידה והערעור יתקבל.

י.ל נ' ל.ק.

בית המשפט המחוזי בתל אביב – עמ"ש 41/97
שופטים:

כב' הש' ח. פורת – ס.נ

העותרים:

י.ל.

ע"י ב"כ:

עו"ד גונן

המשיבים:

ד"ר ל.ק.

ע"י ב"כ:

עו"ד מורן
ביהמ"ש, על אף המדיניות העולה מן האמנה שלא לעכב ביצוע החלטות החזרה, מחליט להתנות עכוב ביצוע פס"ד החזרה בתנאים שעיקרם העברת הקטינה למשמורת פיזית של אביה, בארץ, ללא הסדרי ראייה לאם החוטפת, ומניעת השפעה שלילית מצידה.