Contact us:

יצירת קשר:

עקרון תום הלב

מ.ר. נ' י.ר.

[ישראל][10/02/2003] – בית המשפט לעניני משפחה למחוז תל אביב
כב' הש' ג. גוטזגן

מהו 'מקום מגורים רגיל' כאשר המדובר במשמורת ושהייה שנקבעו לסירוגין? האם פרשנות המושג כפי שמצאה ביטויה בפרשת מוזס קנתה לה ביסוס מוצק ושינתה את ההלכה?
ביהמ"ש קובע כי שהות קטין בארץ לתקופה של למעלה משנתיים הינה משך זמן משמעותי ביותר אשר יש בו כדי להביא לשינוי מקום מגוריו ודוחה תביעת החזרה עפ"י האמנה. אגב אורחא מעלה ביהמ"ש את השאלה האם יש מקום ליתן משקל לעקרון תה"ל בהליכי אמנת האג.

ג.ב. ק. נ' ר.ד. ק.

[ישראל][02/11/2000] – בית המשפט לעניני משפחה חיפה
כב' הש' צ. קינן

ביהמ"ש קובע כי הופרה זכות משמורתו של ההורה הנחטף וכי טענת הסתמכות על מסמך רשמי שקבע משמורת בלעדית להורה החוטף שבדיאבד הוכח כשגוי , אינה יכולה לעמוד לאם שפעלה שלא בת"ל.

י.ס. נ' א. ב.י.

[ישראל][09/09/1997] – בית המשפט לעניני משפחה בירושלים
כב' הש' ח. בן עמי – ס.נ

ביהמ"ש דוחה בקשת ההחזרה במוצאו כי לא הוכחה טענת התובע כי נפגעו זכויות משמורת שלו. עוד נקבע כי על כל פנים האב השלים עם מעשה ההרחקה וכי מתקיים בנוסף חריג ההסתגלות לפי ס' 12 לאמנה. כן נדחית טענת האב כי במעשה ההרחקה מצוי חוסר ת"ל מצד הנתבעת ועל כן יש להורות על החזרה.