Contact us:

יצירת קשר:

ד.ל. נ' ק.ל.

בז"ש  266/94  ד.ל. נ' ק.ל.
[ישראל] [13/02/1994]
בית המשפט המחוזי בבאר שבע
שופטים: כב' הרשם ניל הנדל
העותרים: ד.ל
המשיבים: ק.ל.


רקע עובדתי:

ביהמ"ש החליט להורות על עיכוב יציאת קטין, נשוא תובענה לפי חוק האמנה, מן הארץ. האב מבקש פטור מהפקדת ערבות, זאת על יסוד ס' 22 לאמנה.

החלטה:

על אף שהעקרון הכללי הוא כי אין לגבות תשלום עבור נקיטת הליך שיפוטי לפי האמנה, הרי שניתן לטעון בענייננו שאין המדובר בתשלום עלויות הוצאות בהליכים שיפוטיים או מנהליים וההפקדה נועדה לפיצוי אם וכאשר יגרם נזק שלא בהכרח כולל עלויות הוצאות משפטיות. עם זאת, נעתר ביהמ"ש לבקשת המבקש על בסיס תקנה 380(ג) לתקסד"א.