Contact us:

יצירת קשר:

פלוני נ' אלמונית

תמ"ש 74430/99 פלוני נ' אלמונית
[ישראל] [14/12/1999]
ביהמ"ש לעניני משפחה למחוזות תל-אביב והמרכז
שופטים: כב' הש' חנה ריש – רוטשילד
העותרים: פלוני ע"י ב"כ עו"ד ש. שין
המשיבים: אלמונית ע"י ב"כ עו"ד ע. דיבון


רקע עובדתי:

מדובר בבני זוג תושבי זימבבאווה. ביום 5.12.98 עזבה האם עם שלושת ילדיה הקטינים לישראל ללא ידיעת או הסכמת האב. האב תובע החזרה.

טענות/סוגיות:

טענת ההגנה היחידה של האם הינה כי נתקיימו תנאי ס' 20 לאמנה ואין להחזיר את הקטינים לזימבבאווה הואיל וקיימות שם פגיעות קשות בזכויות אדם וחרויות היסוד,בין השאר. לא ניתן לקיים שם משפט הוגן הואיל ומדובר במדינה בה מתן שוחד הינו נורמה הנהוגה גם במערכת המשפטית; והואיל וקיימת במדינה זו הפלייה נגד נשים ונגד יהודים המצב שם מסוכן ביותר.

החלטה

1.אין ספק כי שעה שמדינה מצטרפת לאמנה  והמדינות החתומות על האמנה מסכימות לצירופה, יש בכך בכדי להעיד, כי המדינות החתומות על האמנה ראו את המדינה כמדינה אשר ראוי לצרפה לאמנה וככל הנראה, כמדינה בה מוגנות זכויות האדם והאזרח ולו ברמה מינימלית. על כן יש להצביע על שינוי שחל במצב השורר במדינה מאז המועד בו אושרה על ידה האמנה.

2. ביהמ"ש מביא את דעתם של המלומדים Beaumont & Mceleavy המונים מספר דוגמאות למקרים אשר יפלו בגדר החריג.

3.נטל ההוכחה לקיום תנאי חריגות מוטל על ההורה החוטף והינו 'הנטל הכבד ביותר הקיים במשפט האזרחי'. לפיכך על הטוען לתחולתו להוכיחו- 'By clear and convincing evidence'.

4.ביהמ"ש מעדיף את חוו"ד מומחה האב באשר לנעשה בזימבבאווה על זו של מומחה האם.

5. אכן, הצביעה הנתבעת על מספר מקרים בהם הופרו זכויות האדם בזימבבאווה, אולם בהפנייה למקרים בודדים אין די בכך בכדי להוכיח כי נתמלאו תנאי הסעיף. לאור הנטל הכבד כאמור להוכחת חריגות המקרה, נטל הכבד יותר מהנטל בעניינם של החריגים האחרים, הרי משנותר הספק בעינו יש להורות על החזרת הילדים.