Contact us:

יצירת קשר:

סעיף 13(א) – הגנת ההסכמה

מ.א נ' ע.א

[ישראל][28/09/1994] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת

ביהמ"ש מקבל טענת הגנה בדבר הסכמה/השלמה אשר מעלה אם נתבעת ולאחר הפעלת שקול דעתו מורה שלא להחזיר את הקטינה לידי אביה.

ג.א. ב. נ' ג. ב.

[ישראל][13/09/1994] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת

בית המשפט מנתח את הגנות ההסכמה/השלמה(13 א) והנזק לקטין (13ב) בהחליטו על החזרת קטינה מידי אביה. בין היתר נקבע כי לא ניתנה הסכמה פוזיטיבית כנדרש וכי לצורך ס' 13(א) נדרשים שקול דעת ברור מצד ההורים וחד משמעיות. לעניין הנזק לקטין יש להבדיל בין נזק מעצם החזרה לארץ המוצא ונזק מעצם החזרה להורה. בכדי לבסס את ההגנה יש צורך בראיות קונקרטיות ולא בהיפותיזות עתידיות.

ר.א. ג. נ' א.ג

[ישראל][21/03/1994] – בית המשפט העליון
כב' הנשיא א. ברק, כב' המשנה לנשיא ש. לוין כב' הש' ת. אור

ביהמ"ש קובע כי מקום המגורים הרגיל אינו ביטוי טכני ואינו דומיסיל או רזידנס. הוא מבטא מציאות חיים נמשכת ומשקף את המקום בו גר כרגיל הילד בחיי היומיום מנקודת מבטו הוא. כן קובע ביהמ"ש את אמות המידה ליישום ופירוש חריג ההסכמה/השלמה שבס' 13(א) לאמנה.

מ. ג. נ' ח.ג.

[ישראל][04/11/1993] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת

בית המשפט קובע כי מקום מגורים רגיל מבטא שהייה פיזית ואינו משקף כוונות או רצונות לעתיד. טענת הסכמה חייבת להיות ברורה ובהירה וללא ספקות. אין שום קשר בין חטיפה במובן האמנה לחטיפה במובנה הפלילי. ס' 20 לאמנה הינו חריג שבחריגים. גם אם קיים שק"ד לאחר קבלת טענת הגנה יש להביא בחשבון במסגרתו את מטרת האמנה.

מ.מ נ' ד.מ

[ישראל][24/05/1993] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת

בית המשפט דוחה טענת הסכמה לפי ס' 13(א) לאמנה וקובע כי לא נפלה החלטה סופית ע"י שני בני הזוג לעלות לארץ. בין היתר נקבע כי אין בעובדה שהאם פתחה בהליכים בארץ או שהצהירה בבית הדין הרבני כי תנהל את הליך המשמורת בארץ, בכדי לקיים את הגנת ההסכמה, כל זאת לאחר שהאב מונע ממנה, בין פיזית, בין על דרך צו עכוב יציאה, את היכולת לחזור לארה"ב עם בנה.

י. ע. נ' צ. ע.

[ישראל][19/10/1993] – בית המשפט המחוזי בירושלים
כב' הש' מ. שידלובסקי-אור

בית המשפט קובע כי אין כל מניעה להזדקק לאמנה כאשר האם והילדים שוהים בשטחים המוחזקים. כן נקבע כי את זכויות המשמורת וכן את שאלת ההסכמה יש לבדוק בנקודת הזמן שלפני ההרחקה. תביעת משמורת שהגיש התובע בניו יורק לאחר ההרחקה ונמחקה מטעמים טכניים, אינה קובעת דבר בעניין זכויות המשמורת לפי האמנה. כן נשללת הגנת רצון הקטינים.