Contact us:

יצירת קשר:

סעיף 3(ב) – הפעלת זכויות משמורת

גונזבורג נ' גרינוולד

[ישראל][14/08/1995] – בית המשפט העליון
כב' הש' ש. לוין, כב' הש' י. קדמי כב' הש' ד. דורנר

ביהמ"ש העליון מקבל ערעורו של תובע ומורה על השבת בנו הקטין. בבסיס האמנה ההשקפה כי טובת הילד במובן האמנה מחייבת את החזרתו למדינה ממנה נחטף, שם תידון טובת הילד במובנה הרגיל. לחריגים להחזרה יש ליתן פירוש דווקני ומצמצם על מנת לא להפכה לאות מתה.

מ.ק נ' י.ק.

[ישראל][23/03/1995] – בית המשפט המחוזי בבאר שבע
כב' הש' י. טימור

ביהמ"ש דוחה בקשת החזרה ובקשת החזרה נגדית שהגישה הנתבעת. זאת בקובעו, בין היתר, כי אין להקפיד בענייני סדרי דין וראיות ע"מ לזרז ולפשט את ההליכים, וכן כי אין פרק זמן קצר של כחודש משנה מקום מגורים קבוע.

נ.א. ב. נ' ר.ר. ב.

[ישראל][22/06/1994] – בית המשפט העליון
כב' המשנה לנשיא א. ברק, כב' הש' ט. שטרסברג-כהן כב' הש' דורנר

בית המשפט העליון דוחה ערעור על החלטה שלא להחזיר קטינה מן הטעם שלא נתקיים התנאי שבס' 3(ב) לאמנה – הפעלת זכות המשמורת בפועל. אמנם להלכה זכויות המשמורת היו בידי התובע, אך למעשה הן הופעלו ע"י הנתבעת.

י. ע. נ' צ. ע.

[ישראל][19/10/1993] – בית המשפט המחוזי בירושלים
כב' הש' מ. שידלובסקי-אור

בית המשפט קובע כי אין כל מניעה להזדקק לאמנה כאשר האם והילדים שוהים בשטחים המוחזקים. כן נקבע כי את זכויות המשמורת וכן את שאלת ההסכמה יש לבדוק בנקודת הזמן שלפני ההרחקה. תביעת משמורת שהגיש התובע בניו יורק לאחר ההרחקה ונמחקה מטעמים טכניים, אינה קובעת דבר בעניין זכויות המשמורת לפי האמנה. כן נשללת הגנת רצון הקטינים.

מ.ה נ' נ. ת.א.

[ישראל][13/10/1993] – בית המשפט המחוזי בבאר שבע
כב' הש' ג. גלעדי

ביהמ"ש מורה שלא להחזיר קטין לארה"ב משתי סיבות: אי הפעלת משמורת בפועל והגנת הנזק לקטין. זו האחרונה מתקיימת בין היתר, לאור חוו"ד פסיכולוגית הקובעת כי החזרה לארה"ב תפריד את הקטין מנוף אנושי פיזי אליו כבר הסתגל ותגרום לו נזק פסיכולוגי והתפתחותי ולאור אי הבהירות סביב כשירותה של האם להחזיק בקטין

א.א נ' פ.א (1)

[ישראל][03/03/1993] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' חיים פורת

ביהמ"ש מצווה להחזיר קטינים מישראל לארה"ב לידי אביהם ודן בין היתר בקצרה בסוגיות מקום המגורים הרגיל, זכות המשמורת, טענות הגנה לפי ס' 13(ב) לאמנה.

פוקסמן נ. פוקסמן

[ישראל][28/10/1992] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת

פסק דינו של בית המשפט המחוזי קובע בהרחבה את העקרונות והתוואים ליישום אמנת האג בשורה של מישורים: מטרות האמנה ופרשנותה,תחולת האמנה, זכויות משמורת, הגנות רצון הקטין והנזק הצפוי לו ותנאי ההחזרה.

בש"א טורנה נ' משולם

[ישראל][14/04/1992] – בית המשפט העליון
כב' הש' ש. נתניהו

ביהמ"ש העליון בוחן את מטרות אמנת האג במסגרת בקשת עכוב ביצוע וקובע בין היתר כי תפקידו של ביהמ"ש בהליך לפי האמנה הוא רק ל'כבות שריפות' ולא לדון בשאלת משמורת הקטין או בטובת הילד במובנה המלא. כן נקבע כי הזכות לקבוע, להסכים או להתנגד למקום מגורים הינה זכות משמורת וכי את הוראות ס' 13 יש להגביל למקרים חריגים במיוחד.