Contact us:

יצירת קשר:

קביעת תנאי החזרה

פלוני נ' פלונית

[ישראל][24/04/2001] – בית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז
כב' הש' ש. שוחט

ביהמ"ש מורה על החזרה בתנאים בהתייחסו למספר מישורים: האם על ביהמ"ש לדון מקדמית בשאלת ההרחקה שלא כדין? מה הדין כאשר מצויים הסכמים המעניקים משמורת וזכות עזיבה לנתבעת עם ילדיה, בד בבד עם צווי מניעה כנגד הוצאת הילדים וזכויות מכח הדין האמריקני? מה כוחן של קביעות בנדון לפי ס' 15 לאמנה? האם ההסכמים דלעיל מבססים טענת הסכמה לפי ס' 13(א)? האם מתקיים חריג הנזק לקטין?

אלמוני נ' פלמוני

[ישראל][30/09/2000] – בית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל-אביב והמרכז
כב' הש' חנה ריש-רוטשילד

הכרה בצורך להבטיח את קיומו ובטחונו של קטין ובמידת הצורך אף של אימו, בתקופה הראשונית שלאחר שובו למדינה ממנה נחטף ועד לקבלת החלטה ע"י בתי המשפט במדינה אליה יוחזר הקטין, כאשר ההחזרה מותנית בקיום צרכים אלו.

ערעור רו נ' רו

[ישראל][20/02/1997] – בית המשפט העליון
כב' הש' מ. חשין, כב' הש' י. זמיר כב' הש' ד. ביניש

ביהמ"ש העליון מקבל את ערעורו של האב ומורה להחזיר את בתו לאנגליה בכפוף לתנאי החזרה שעיקרם הבטחת שלומה וקיומה של האם שם. ביהמ"ש דן בסוגיית הגנת הנזק לקטין. נקבע כי רק במקרים קיצוניים במיוחד מצבו הקשה של ההורה הנחטף יוכל להשפיע ולגרום לביהמ"ש שלא לצוות על החזרת קטין.

מ.ה נ' נ. ת.א.

[ישראל][13/10/1993] – בית המשפט המחוזי בבאר שבע
כב' הש' ג. גלעדי

ביהמ"ש מורה שלא להחזיר קטין לארה"ב משתי סיבות: אי הפעלת משמורת בפועל והגנת הנזק לקטין. זו האחרונה מתקיימת בין היתר, לאור חוו"ד פסיכולוגית הקובעת כי החזרה לארה"ב תפריד את הקטין מנוף אנושי פיזי אליו כבר הסתגל ותגרום לו נזק פסיכולוגי והתפתחותי ולאור אי הבהירות סביב כשירותה של האם להחזיק בקטין

פוקסמן נ. פוקסמן

[ישראל][28/10/1992] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת

פסק דינו של בית המשפט המחוזי קובע בהרחבה את העקרונות והתוואים ליישום אמנת האג בשורה של מישורים: מטרות האמנה ופרשנותה,תחולת האמנה, זכויות משמורת, הגנות רצון הקטין והנזק הצפוי לו ותנאי ההחזרה.