Contact us:

יצירת קשר:

מקום מגורים רגיל

מ.ק נ' י.ק.

[ישראל][23/03/1995] – בית המשפט המחוזי בבאר שבע
כב' הש' י. טימור

ביהמ"ש דוחה בקשת החזרה ובקשת החזרה נגדית שהגישה הנתבעת. זאת בקובעו, בין היתר, כי אין להקפיד בענייני סדרי דין וראיות ע"מ לזרז ולפשט את ההליכים, וכן כי אין פרק זמן קצר של כחודש משנה מקום מגורים קבוע.

ר.ל נ' ת.ל

[ישראל][26/06/1994] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת

בימ"ש מורה להחזיר לארה"ב שתי קטינות בקובעו בין היתר כי מקום מגורים רגיל צריך שיהיה פיזי ואין די בכוונות עתידיות אלא אם המגורים לתקופה קצרה וקצובה מראש. כן מתייחס ביהמ"ש להגנות ההשלמה, הנזק לקטין, ורצון הקטין.

ר.א. ג. נ' א.ג

[ישראל][21/03/1994] – בית המשפט העליון
כב' הנשיא א. ברק, כב' המשנה לנשיא ש. לוין כב' הש' ת. אור

ביהמ"ש קובע כי מקום המגורים הרגיל אינו ביטוי טכני ואינו דומיסיל או רזידנס. הוא מבטא מציאות חיים נמשכת ומשקף את המקום בו גר כרגיל הילד בחיי היומיום מנקודת מבטו הוא. כן קובע ביהמ"ש את אמות המידה ליישום ופירוש חריג ההסכמה/השלמה שבס' 13(א) לאמנה.

מ. ג. נ' ח.ג.

[ישראל][04/11/1993] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת

בית המשפט קובע כי מקום מגורים רגיל מבטא שהייה פיזית ואינו משקף כוונות או רצונות לעתיד. טענת הסכמה חייבת להיות ברורה ובהירה וללא ספקות. אין שום קשר בין חטיפה במובן האמנה לחטיפה במובנה הפלילי. ס' 20 לאמנה הינו חריג שבחריגים. גם אם קיים שק"ד לאחר קבלת טענת הגנה יש להביא בחשבון במסגרתו את מטרת האמנה.

א.א נ' פ.א (1)

[ישראל][03/03/1993] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' חיים פורת

ביהמ"ש מצווה להחזיר קטינים מישראל לארה"ב לידי אביהם ודן בין היתר בקצרה בסוגיות מקום המגורים הרגיל, זכות המשמורת, טענות הגנה לפי ס' 13(ב) לאמנה.

א.ס נ' מ.ס

[ישראל][11/11/1992] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת

ביהמ"ש מורה להחזיר צמד קטינות למקום מגוריהן הרגיל בארה"ב, בקובעו בין היתר כי מונח זה כמשמעו באמנה הינו עובדתי גרידא ואין יסוד לטענה כי לא חלים דיני ארה"ב על המשפחה. כן נקבע כי במצב בו אין ולו ספק לתחולת החריגים, אין צורך להזמין תסקיר ע"מ שלא לגרום להארכת ההליך מעבר לצורך.

נ.כ נ' י. כ.

[ישראל][25/05/1992] – בית המשפט המחוזי בתל אביב
כב' הש' ח. פורת

ביהמ"ש קובע כי 'מקום מגורים רגיל' לצורך האמנה, אינו מתפרש במשמעות 'דומיסיל', אלא כמקום מגורים מבחינה עובדתית בלבד, וגם זאת מנקודת ראותו של הילד בלבד ללא לקיחה בחשבון את הוריו או מעמדם החוקי במדינה הזרה.